Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Horváth István;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12MTC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makroökonómiai alapfogalmak. A makrogazdaság teljesítményének mérése. Fogyasztás és megtakarítás, beruházás. Egyensúlyi jövedelem, IS függvény. Pénzpiac, LM függvény. Árupiaci kereslet levezetése.
2. Munkapiac és a makrokínálati függvény levezetése. Makroegyensúly. Munkanélküliség. Infláció. Növekedés.
3. Költségvetési politika. Monetáris politika. Nyitott makrogazdaság.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik .A vizsga érdemjegye a következõképpen alakul: 50 % alatt: elégtelen (1); 50-62,5 %: elégséges (2); 62,5 – 75 %: közepes (3); 75 – 87,5 %: jó (4); 87,5 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Makroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2004.
Horváth István: Makroökonómia, Elektronikus jegyzet OE-KGK 4044 (Moodleban megtalálható)
Véghné dr. Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makroökonómia példatár 2007

Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
N. Gregory Mankiw: Makroökonómia, Osiris Kiadó, Budapest 2003
Stephen D. Williamson: Makroökonómia, Osiris, 2009, Budapest