Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. habil. Michelberger Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti gondolatok megvalósításában.
Tematika:
A vállalkozás gazdasági célja és környezete, a piaci verseny. Fejlesztési stratégia, egyensúly, növekedés, válság. A különbözõ vállalkozási formák jellegzetességei és mûködésük. Kisvállalkozások. Az állami tulajdon és alapvetõ intézményrendszerek, mint a munkaügy és a társadalombiztosítás.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3. hét: Zárthelyi
4. hét: Házi dolgozat leadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozás célja és környezete, a piaci verseny szabályai, a vállalkozás folyamata és fejlesztése, optimális üzemméret meghatározása, a vállalkozás helyzetének értékelése
2. Válságmenedzselés, csõd, felszámolás, végelszámolás, vállalkozási formák áttekintése
3. Kisvállalkozások és azok fejlesztése, hitelek és támogatások kisvállalkozások számára
4. Állami tulajdon szerepe, alapvetõ munkaügyi és társadalombiztosítási ismeretek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

Az évközi jegy kialakításának módszere: Zárthelyi és a házi dolgozat alapján
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy.: Vállalkozások szervezése. Amicus Kiadó,
Ajánlott irodalom: Hisrich, R.D. – Peters, M.P.: Vállalkozás. Akadémiai Kiadó
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint