Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kóczy Á. László Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató jártasságot szerez a tudományos kutatás módszertanában, folyamatában. Sikeres félév esetén képes lesz önálló kutatási terv kidolgozására,
és a kutatás késõbbi lefolytatására is. Jártasságot szerez a szakirodalom keresésében, feldolgozásában, megfelelõ hivatkozásában, kritikus szemmel
tekint majd és értékel publikációkat, képes azokat szelektálni. Megismeri a legfontosabb módszertani technikákat és elemzési eljárásokat, képes lesz
kutatás folyamatát és a kapott adatokat megfelelõen elemezni és publikálni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatónak meghatározott idõpontig, megadott formában egy kutatási tervet kell összeállítania. A kutatási terv beszámít a végsõ értékelésbe.
A dolgozatok leadása is a Moodle rendszeren keresztül történik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A tudományosság feltételei. Etika a tudományban. Deduktív és induktív következtetés. Kutatás és üzleti tudományok. A kutatás folyamata. Tervezés. Kutatási terv. Kutatási kérdések, témaválasztás.
2. Cetlizés. Kulcsszavak és definíciók. A pontos kutatási kérdés megfogalmazása. Esetleges hipotézisek. Szakirodalmazás, releváns szakirodalmak gyûjtése, feldolgozása. Források. Szekunder adatok gyûjtése és feldolgozása. Hivatkozási rendszerek. Plágium.
3. Kutatási technikák. Kvalitatív és kvantitatív technikák bemutatása. Célpopuláció és mintavételi keret. Mintaválasztási eljárások. Reprezentativitás. Kvalitatív és kvantitatív technikák. 1.
4. Kvalitatív és kvantitatív technikák 2. fókuszcsoport, interjú, kérdõívezés, megfigyelés. Mérés. Adatgyûjtés, adattisztítás, adatelemzés. Statisztikai módszerek. Adatelemzés és közlés.
5. Speciális és összetett technikák. Esettanulmány, kultúrközi vizsgálatok. Tudományos dolgozat elkészítése. Publikálás és prezentálás.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás megszerzésének feltétele: a hallgatóknak meghatározott idõpontig és elõre egyeztetett formában egy konkrét kutatási kérdést kell bemutatniuk, erre vonatkozó kutatási tervet felépíteniük és összeállítaniuk. Az írásbeli vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás megszerzése.
Írásbeli vizsga: A hallgatóknak 60 perc áll rendelkezésére, hogy kifejtõs problémamegoldó feladatok írásbeli megoldásával tegyenek tanúbizonyságot a félév során megszerzett ismereteikrõl. A vizsgán maximum 100% szerezhetõ, az érdemjegy kialakításának a módja lentebb látható. A leadott kutatási terv eredménye beszámít a végsõ érdemjegybe.
Érdemjegy
0 % - 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
A pótlásra, javításra a vizsgaszabályzatban megadottak szerint van lehetõség.
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, melyek vázlata elérhetõ a Moodle rendszeren keresztül. A vázlat nem helyettesíti az aktív órai részvételt.
Ghauri P. – Gronhaug K. (2011): Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban, Akadémiai Kiadó, Budapest

Ajánlott irodalom: Hoffmann M. – Kozák Á. – Veres Z. (több kiadás): Piackutatás, Mûszaki Kiadó
Szokolszky Á. (2004): Kutatómunka a pszichológiában, Osiris Kiadó
Babbie E. (több kiadás): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó
Malhotra N. K. (több kiadás): Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó
Adott módszertanhoz kapcsolódó szakkönyvek pl. Vicsek L. (2006): Fókuszcsoport, Osiris Kiadó vagy SPSS és QNVivo kézikönyvek
Szaklapok, folyóiratok, online elérhetõ anyagok.