Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG1MMLB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Tematika: Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása és megtérülése. Forgóeszköz gazdálkodás. Munkaerõ gazdálkodás. Gazdaságosság fogalma, mérése, költségek számítása. Termelésirányítás és gazdaságosság. Beruházás gazdaságossági vizsgálatok. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Utolsó alkalom: zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása. Tárgyi eszköz gazdálkodás. Az eszközgazdálkodás hatékonyságának a vizsgálata.
2. Forgóeszköz gazdálkodás. Munkaerõ gazdálkodás. Költségszámítás, kalkuláció
3. Gazdaságossági vizsgálatok Termelésirányítás és gazdaságosság. Beruházás gazdaságossági számítások
4. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban. Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A gyak. jegy kialakításának módszere: Zárthelyi dolgozat(ok) eredménye alapján kerül meghatározásra
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségügyi kézikönyv 8.1- 8.5 szerint