Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Petõné dr. Csuka Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MLB vagy GSVVG11MLC vagy GSVVG11MLD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit, a vállalkozások irányításának különbözõ
szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A számviteli tantárgy alapozását, az alapismeretek tanítását kiemelten
fontosnak tartjuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszerre és az összefüggéseknek a megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantervben elõírt órák órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSz elõírásai érvényesek.

A konzultációkra az elektronikusan elküldött gyakorló feladatokat, mindenkinek magával kell hozni, ennek hiányában nem értékelhetõ az órai munka,
tehát hiányzásnak minõsül.

A vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában a teljes féléves tananyagból pót zh-t írhat az a hallgató, aki a szorgalmi idõszakban teljesítette a
követelményeket, (hiányzások száma nem haladja meg a TVSZ elõírásait, a zh-t, és/vagy annak pótlását megírta) de aláírást nem szerzett.
Tehát csak a szorgalmi idõszak során megírt zh esetén van lehetõség az egész féléves tananyagból pótolni.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, területei, hazai, nemzetközi számvitel. A számviteli információs rendszer, az erõforrásokkal kapcsolatos dokumentáció. Vállalkozói vagyon. Mérleg
2. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása.
Értékelési elvek, eljárások. (Bekerülési érték. Értékcsökkenés Értékvesztés. Értékhelyesbítés - Értékelési tartalék)
Állománycsökkenés módszerei.
3. Eredmény-kimutatás. Eredmény kategóriák. Összköltség, forgalmi költség eljárású eredmény-kimutatás.
4. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése Összetett gazdasági események. (Zh)
5. Számviteli politika, számviteli alapelvek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzése:
- A félév során 1 zh megírása, és az összpontszám minimum 50%-nak az elérése.

Ha az aláírás megszerzésének követelménye nem teljesül, akkor a szorgalmi idõszak végén egy alkalommal lehetõség van a pótlásra, hiányzó zh részek pótlására (az elméleti és gyakorlati rész külön-külön pótolható).
A vizsgán az osztályzatok a következõképpen alakulnak:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Elektronikus jegyzet és példatár
Ajánlott irodalom: Dr Sztanó Imre (2013): A számvitel alapjai (Kiadó: Perfekt Zrt.)
Kardos-Miklósyné-Némethné-Sisa-Zelenka (2008): Számvitel alapjai példatár (Kiadó: Perfekt Zrt.)