Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Gombaszögi Ildikó; Kovácsné Bukucs Erzsébet; Petõné dr. Csuka Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MNB, GSVVG11MNC, GSVVG11MND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit
hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt helyezünk
a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi tanulmányi ellenõrzések (zárthelyik, beszámolók) száma és követelményei, idõpontjuk:

Gyakorlati beugrók és az egy nagy zárthelyi dolgozat megírása.
Az elõadások után kiadott ellenõrzõ kérdésekkel plusz pontok szerzésére van lehetõség, amennyiben az azt követõ elõadáson leadja a hallgató. A
megoldásokat kézzel kitöltve fogadjuk el. Pótlásra nincs lehetõség.

A vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában a teljes féléves tananyagból pót zh-t írhat az a hallgató, aki a szorgalmi idõszakban teljesítette a
követelményeket, (hiányzások száma nem haladja meg a TVSZ elõírásait, a zh-t, és/vagy annak pótlását megírta) de aláírást nem szerzett.
Tehát csak a szorgalmi idõszak során megírt zh-k esetén van lehetõség az egész féléves tananyagból pótolni.

A gyakorlatokon és az elõadásokon való részvétel elõírásai:
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ
elõírásai érvényesek (A félév során egy alkalommal lehet hiányozni az elõadásról, és három alkalommal a gyakorlatról).

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelezõ, melynek ellenõrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelõzõ elõadás anyagának esetenkénti
számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az elõadáson elhangzott tananyagban
teljes járatlanság tapasztalható.
A gyakorlatokra a Moodle rendszerbe feltöltött gyakorló feladatokat mindenkinek magával kell hozni, ennek hiányában nem értékelhetõ az órai munka.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Gyakorlat: A számviteli információs rendszer elemei, Vagyonváltozás dokumentumainak tartalma
2. 1. Elõadás: A számviteli információs rendszer, számviteli feladatok a számviteli törvényben, A vállalkozások vagyona
2. Gyakorlat: A vállalkozások vagyona.
3. 3. Gyakorlat: A mérleg tételeinek tartalma. A vagyont alkotó elemek mérlegbesorolása
4. 2. Elõadás: A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása. Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerû gazdasági események rögzítése.
4. Gyakorlat: Mérleg – besorolások, könyvelés
5. 5. Gyakorlat: Értékelési szabályok1. (bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés)
6. 3. Elõadás: Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletcsökkenések)
6. Gyakorlat: Értékelési számítási feladatok
7. 7. Gyakorlat: Általános forgalmi adó, Bevétel, költség, ráfordítás értelmezése
8. 4. elõadás: Eredménykategóriák. Összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás
8. Gyakorlat: Besorolások- bevétel, költség, ráfordítás
9. 9. Gyakorlat: EK összeállítás
10. 5. elõadás: Zh
10. Gyakorlat: Összetett gazdasági események rögzítése
11. 11. Gyakorlat: Összetett feladatok
12. 6. elõadás: Számviteli politika, számviteli alapelvek. Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés.
12. Gyakorlat: Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése.
13. 13. Gyakorlat: Vizsgafeladatok
14. 7. elõadás: Összefoglalás
14. Gyakorlat: Felkészülés a pót zh-ra (összetett feladat megoldásán keresztül)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módja:
A vizsgadolgozat módja: írásbeli. (Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával)
A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
A félév során megírt zh 50%-át adja a vizsgajegynek.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-64%-ig elégséges (2)
65-75%-ig közepes (3)
76-88%-ig jó (4)
89-100%-ig jeles (5)

Az elõadásokon a hallgatók az alapfogalmakhoz kapcsolódó tudásfelmérõ jellegû teszteket töltenek ki, amelyek pontjai nem számítanak bele az évközi jegy %-os pontozásába, de a jól teljesítõ hallgatók eredményét a vizsgajegy megállapításánál a gyakorlatvezetõ figyelembe veszi.


Megjegyzés: Egyéni konzultációra az elõadó, ill. a gyakorlatvezetõ fogadó óráján van lehetõség, valamint e-mailen történõ egyeztetés alapján.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár
Számviteli törvény
Ajánlott irodalom: 1.) Róth - Adorján - Lukács –Veit (2008):
PÉNZÜGYI SZÁMVITELMagyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ – a BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga

2.) Róth - Adorján - Lukács –Veit (2009): PÉNZÜGYI SZÁMVITEL – FELADATOKMagyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ – a
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga

3.) Kardos Barbara – Miklósyné Ács Klára – Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Dr. Sztanó Imre: Pénzügyi számvitel P-024-I/2012 (Kiadó: Perfekt Zrt.)

4.) Siklósi Ágnes - Veress Attila: Pénzügyi számvitel példatár
P-024-P/2011 (Kiadó: Perfekt Zrt.)

5.) Balázsiné Farkas Katalin – Kardos Barbara – Havass Norbert: Pénzügyi számviteli példatár 086-P/2010 (Kiadó: Perfekt Zrt.)