Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Fülöp László Oktatók: Dr. Fülöp László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozásokra vonatkozó jogi szabályozás keretébe illesztve a hallgatók ismerjék meg a vállalkozások munkajogi környezetét illetve a munkáltató-munkavállaló jogviszony alapvetõ kérdéseit
Elsõsorban a legfontosabb munkaügyi szabályokat ismerik meg a hallgatók, így a munkaviszony létesítésének és megszüntetésének feltételeit, a munkaviszony során a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit. A munkaszerzõdés kötelezõ tartalmi elemeit vizsgáljuk ( rendkívüli munkavégzés stb.) Megemlítésre kerülnek a munkaügyi kapcsolatok leglényegesebb szabályai, a Kollektív Szerzõdéssel összefüggõ kérdések. Összeférhetetlenségi szabályok munkaviszonnyal összefüggõ igények érvényesítésének rendjét mind munkavállalói, mind munkáltató oldalról elemezzük. A kártérítés esetköreit vizsgáljuk és a hozzá kapcsolódó legfontosabb szabályokat. A munkavégzés egyéb feltételeinél áttekintjük a szabályos munkabiztonsági szabályoknak megfelelõ munkavégzés rendjét. Alapvetõ tûzvédelmi szabályok
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2. hét zh
4. hét zh
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A munkajog lényeges elemei, a munkajog elvei, és ezek alkalmazása a gyakorlatban
2. Munkaszerzõdés megkötése, lényeges tartalmi elemei, a munkaszerzõdés megszûnésének esetei
3. Munkajogi elemek: munkaidõ, pihenõidõ, szabadság, tanulmányi szabadság, a munkavégzéshez kapcsolódó költségek
4. A munkajoghoz kapcsolódó fontos szabályok: munkabaleset, felmondás, végkielégítés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Két alkalommal elõször a második, majd a negyedik konzultációnál vagy beszámoló készítése, vagy írásbeli zh írása, vagy ezt követõen szóbeli beszámoló lehetséges a végzett tananyag elsajátításáról.
 
Kötelező irodalom: dr. Jakab András Munkajog a gyakorlat nyelvén - ÚNIÓ KIADÓ
Dr. Horváth István Munkajog - NOVISSIMA Kiadó
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint