Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Dr. Parragh Bianka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a vállalati stratégia, ezen belül a túlélési- és versenystratégia világába. A vállalati stratégia
kidolgozása és megvalósítása speciális módszereket, ismeretek és képességeket kíván, a tárgy ezekbõl kíván keresztmetszeti képet és ismereteket
nyújtani. A tárgy kifejezetten gyakorlat orientált, gyakorlati esetekkel találkozhatnak a képzés résztvevõi. Az (üzleti) életben felértékelõdött a
helyes és megalapozott stratégiai iránykijelölés. A gyakorlatok során a hallgatók vállalati stratégiai elemzést végeznek, és stratégiai feladatokat
oldanak meg csoportosan (évközi munka).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Csoportos (2-3 fõs) feladatmegoldás, prezentáció
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elméleti bevezetés. Alapfogalmak. Elméleti és gyakorlati megközelítés szükségessége. Hazai gazdasági környezet elemzése, kihívásai.
2. Vállalati stratégia és jellemzõi, vállalati stratégia szintjei. Vállalati stratégia és az érintettek.
3. Környezetelemzés. Erõforrások és képességek kapcsolata. SWOT-elemzés.
4. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása.
5. Stratégiai akciók. Versenystratégiák fajtái. Stratégiatípusok.
6. Összvállalati stratégia területei. Felelõs vállalatirányítás.
7. Stratégiai célok. Értékteremtés.
8. Stratégia és vállalati érték.
9. Stratégiaválasztás. Stratégia megvalósítása.
10. Vállalatok nemzetközivé válása. Versenystratégia. Versenyképesség.
11. Sokszínûség a vállalati stratégiában.
12. Szervezettípusok, válságok és túlélési stratégiák.
13. Hallgatói projektek (évközi munka értékelése)
14. Hallgatói projektek (évközi munka értékelése)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás feltétele az évközi feladaton elérhetõ pontszám 40%-ának elérése.
Ha ez nem sikerül, akkor az „aláírás megtagadva”.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi gyakorlati összóraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”). Nincs különbség igazolt vagy igazolatlan hiányzás között.

Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:

Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.

Az évközi jegy megszerzésének feltételei:
Évközi munka: Az elõadóval, gyakorlatvezetõvel egyeztetetett csoportos (2-3 fõs csoportokban) projektfeladat, megadott és/vagy az elõadóval e-mailen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában prezentáció készítése, és elõadása a félév második felében.

Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:

Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy megszerzésének feltételei:
Írásbeli záróvizsga a vizsgaidõszakban. Vizsgázni a vizsgaidõszakra kiírt vizsgaidõpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebbõl egy a vizsgaidõszak utolsó
hetében. A vizsgaidõpontokat, és az egy alkalommal vizsgára bocsátható hallgatók számát a tantárgyfelelõs oktató és az érintett hallgatók képviselõi
együtt határozzák meg.


Az érdemjegy kialakításának módja:

Az év végi érdemjegy a vizsgán vagy a tanulmánnyal megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul (maximális pontszám: 100):
A vizsga 60% az évközi feladat 40%-os súllyal szerepel.
51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
 
Kötelező irodalom: Dr. Parragh Bianka: Vállalati stratégia digitális tananyag, Óbudai Egyetem, Vállalkozásmenedzsment Intézet, 2015.
Ajánlott irodalom: Bartek-Lesi,Bartók-Czakó-Gáspár-Könczöl-Pecze: Vállalati stratégia, Alinea Kiadó, 2007.
Michael E. Porter: Versenystratégia, Akadémiai Kiadó, 2006.
Mészáros-Horváth-Virág: Sokszínûség a cégstratégiában, Aula Kiadó, 1998.
Vecsenyi János: Vállalkozási szervezetek és stratégiák, Aula Kiadó, 1999.

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Lásd TVSZ.