Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMVI11VNM
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 20
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tudományos eredmények száma 1990-tõl napjainkig megduplázódott. A tudásalapú társadalomban és gazdaságban a termelés-, technológia- és innovációmenedzsmentnek kulcsszerepe van a vállalatok és a vállalkozások sikeres mûködésében.
A tantárgy segít a hallgatókat abban, hogy a komplex folyamatok fejlesztési eszközeihez adjon további rendszerszemléletû, korszerû, innovatív, integrált ismeretet.
Albert Einstein gondolatait idézve: „ Nem tudjuk megoldani a problémákat, ha ugyanúgy gondolkodunk, mint akkor, amikor okoztuk õket.”
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon, konzultációkon való rendszeres, aktív részvéte,
3 beadandó feladat elkészítése és átadása az oktatóval egyeztetett módon és idõpontban,
2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása a konzultációkon elhangzott tudásanyag és szakirodalmak alapján
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A termelésmenedzsment fogalma
A termelési folyamatok jellege
Vállalati stratégiák, stratégiai menedzsment
Termelési stratégiák
A versenyképesség jelensége, a
vállalati versenyképesség kritériumai
A terméktervezés és termékfejlesztés folyamata, új technológiák menedzselése
Hagyományos és rugalmas gyártórendszerek

Vállalatok újszerû vállalkozási hajlandósága, vállalatelméletek
Versenyerõforrások
A termelési folyamatok és költségek kapcsolata
Elõrejelzési módszerek alapösszefüggései
Életgörbék elmélete, életciklus politika
Értékelemzés, ipari formatervezés
Értékteremtõ folyamatok menedzsmentje
/ logisztika, termelés, szolgáltatás… /
A gyártási folyamatok és gyártási rendszerek ismertetése
2. Gyártástervezés rendelésre és raktárra történõ gyártás esetén, gazdaságos készletszintek meghatározása
Készletgazdálkodás összefüggései
Gyártási folyamatok idõ-, kapacitás- és költségtervezése
Aggregált termeléstervezés
A jövõ vállalkozásai, üzemei az automatizálás és az informatika fejlõdésének szemszögébõl az idõtényezõ figyelembevételével
Versenyképességünk az új évezred küszöbén
A tudás és innovációmenedzsment fogalma és alapirányzatai, az innováció, mint globális jelenség és folyamat
Az innováció folyamata: szervezeti, technológiai és termékinnováció
A kutatás-fejlesztés, mint az innovációt felszínre hozó tevékenység
Nemzeti innovációs politika


Operációkutatási módszerek alkalmazása, kapacitáselemzés
/ készletgazdálkodási modellek, sorban- állási modellek, hálótervezés stb. /
Az anyagszükséglet- tervezési rendszer
/ MRP / alapjai
Az éppen idõben / Just – In-Time / gyártás alapjai
Vállalati tevékenységek komplex rendszere
Az innováció tartalma, természete
Az innováció megjelenési formái
Az innováció társadalmi, gazdasági, mûszaki szerepe
A tudás és az innováció szerepe a globális versenyben
A fejlesztés rendszerûen: a TQM eredete és jelentése, minõségügyi rendszerek és eljárások, a fejlesztési programok használata, minõségi díjak
ZH.

3. A tudásvagyon összetevõinek sajátosságai, a tudástõke mérése
Az innovációs folyamatokat kikényszerítõ, azok felgyorsítására ható tényezõk / Pl.: extraprofit,.../
Innovációs modellek
Folyamatos fejlesztés, fejlesztési ciklus modellek / PDCA ciklus, DMAIC ciklus/
A folyamatos fejlesztés technikái / Pareto -diagram, ok-okozati diagram stb. /


A folyamatelemzés és fejlesztés statisztikai eszközei
Innovatív vállalati minõségirányítási rendszerek létrehozásának felülvizsgálata és folyamatos fejlesztése
Feladatok, példák megoldása
BRP vállalati folyamatok újraformálása
Folyamatok átültetése a gyakorlatba, karcsúsított termelés

4. Tudásmenedzsment és szervezeti kultúra, innovációs láncolatok és menedzselésük
Az innovatív vállalati környezetvédelem igénye
Innovatív vállalati beruházási stratégiák és a politika kapcsolata a központi beruházási irányvonallal
Kockázatkezelés a beruházások tervezésében
Csúcstechnológiák alkalmazásának gazdasági, vállalati kérdései
Intenzív fejlesztés hatása a vállalat mûködésére
A külföldi mûködõ tõke szerepe a kis –és középvállalkozások innovációs tevékenységében
Nemzetközi vállalkozások innovatív megtervezése, megszervezése és ellenõrzése, az ezekbõl származó hazai, felsõszintû vezetési feladatok

ZH.

Innovációs csapat
létrehozása, tudás brókerség
Kezdeményezõ, követõ és adaptációs mûszaki fejlesztéspolitika
Freeman K+F stratégiák
Az innovációs menedzsment munkafeladatai és alkotási mozzanatai
Az alkotás, mint az innovációs folyamat lényegi eleme
Képességek / IQ, EQ /
Kreativitás / felismerési, kognitív, lényegmegragadási, absztrakciós / stb.
Alkotáslélektani módszerek
Szoftverfejlesztési projektmenedzsment
Innováció orientált projektmenedzsment
Az innovatív, szellemi tulajdon hasznosítása
A szellemi tulajdon átruházása
Tudásalapú vállalkozások indítása
A szellemi tulajdon védelme, szerepe a vállalkozások biztonságos stabilitásában
Az új megoldások védelme
Újítások, találmányok, szabadalmak, know-how, licencia, ipari mintaoltalom, védjegyek, szoftvervédelem
Szerzõi jogok és egyéb szellemi tulajdon formáinak védelme
Nemzetközi vonatkozású szabadalmi ügyek

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga, melynek elõfeltétele a félévközi követelmények eredményes teljesítése.
 
Kötelező irodalom: A konzultációkon elhangzott tudásanyag
Ajánlott irodalom: Farkas András: Termelésmenedzsment-OR, Tansegédlet (Kézirat). BMF VMI 2008.
Farkas András: Termelésmenedzsment-POM , Tansegédlet (Kézirat), BMF VMI 2008
Iványi A.-Hoffer I.: Innováció a gazdálkodásban, AULA Kiadó, 2003
Szerk.: Buzás Norbert : Innovációmenedzsment a gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, 2007
Demeter K.- Gellei A.- Jenei I.- Nagy J. : Tevékenységmenedzsment, AULA, 2009
Chikán Attila- Czakó Erzsébet: Versenyben a világban, Akadémiai Kiadó, 2009