Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Enyedi Miklósné dr. Oktatók: Enyedi Miklósné dr.;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A termék marketing szemléletû megközelítésén keresztül, a termékszerkezet, a termékpolitika és az egyes termékekre – kiemelten az új termékre - vonatkozó menedzsment döntések alapveinek megismertetése, különös tekintettel az innováció, a K+F tevékenység, a minõségbiztosítás, a projektek szerepére.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A termékmenedzselés fogalma. A termékmenedzserek feladatai és kapcsolatrendszere. A termékmix, márkapolitika.Védjegy, szabadalom, fogyasztóvédelem Feladatok a termékéletciklusok alapján. BCG mátrix.Termék és szolgáltatás. 4P és 7P modell.
2. Innováció politika.Új termék tervezése, kifejlesztése és piaci bevezetése. Termék- és marketingkoncepció.Pénzügyi irányítás. Termékkiselejtezés. Minõségbiztosítás
3. Projektek szerepe. Projektek munkafázisai. Kialakítás, mûködés, zárás.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli
 
Kötelező irodalom: Szolgáltatás és termékmenedzselés, BGF jegyzet, 2006.
Ajánlott irodalom: Rekettye Gábor: Értékteremtés a martetingbn, KJK, Bp.,1999.
Gyöngyösy Zoltán-Lissák György: Stratégia, termékpolitika, termékdesing, Akadémia Kiadó, Budapest, 2005.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint