Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Karlovitz János Tibor PhD;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szervezetfejlesztés elméletének és gyakorlatának bemutatása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Csoportos és/vagy egyéni beszámoló. Amennyiben a hallgató nem ad le házi dolgozatot a szorgalmi idõszak végéig, féléves teljesítménye nem értékelhetõ,
a
tantárgyból vizsgára nem bocsájtható. Megfelelõ színvonalú házi dolgozattal megajánlott jeles érdemjegy szerezhetõ.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szervezet és alrendszerei, szervezeti folyamatok
A szervezetfejlesztés, szervezetfejlesztési eljárások, a szervezetfejlesztõ és a szervezet a folyamat során
Etikai alapelvek
2. A szervezet-fejlesztés lépései: Kapcsolatfelvétel – Diagnózis – Visszajelzés - Beavatkozás
A beavatkozás szintjének/területének meghatározása
Változásvezetési stratégiák és taktikák
3. A kultúra fogalma és szintjei, nemzeti és szervezeti kultúra
A szervezeti kultúrát befolyásoló tényezõk, a szervezeti kultúra megváltoztatásának lehetõségei
Szervezeti tanulás, tanuló szervezet
4. Egyének és csoportok a szervezetekben
5. Motiváció, hatalom és vezetés a szervezetekben
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tantárgyból szerzett jegy az év végi írásbeli vizsgán alakul ki.
 
Kötelező irodalom: oktató jegyzetei
Bakacsi Gyula (2001): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-Kerszöv, Budapest.
Csepeli György (2015): A szervezkedő ember. A szervezeti élet szociálpszichológiája. Kossuth Kiadó, Budapest.
Tóth-Bordásné Marosi Ildikó & Bencsik Andrea (2012): Szervezeti magatartás avagy a bizalom ereje. Universitas Győr Nonprofit Kft., Győr.
Ajánlott irodalom: Dobák Miklós & Antal Zsuzsanna (2015., utánny.): Vezetés és szervezés. Szervezetek kialakítása és működtetése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Rudas János: Delfi örökösei. Lélekben otthon Kft., Budapest, cop. 2007. [7.kiadás]
Rudas János: Javne örökösei. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, cop. 2011. [2., bőv.kiadás]
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000