Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: NNapjainkban a fejlõdés egyik fontos feltétele a tudásalapú gazdaság, a tudásalapú társadalom megteremtése. A tanuló társadalom mûködésének alapja a
tudás elsajátításában, közvetítésében, felhasználásában rejlik, valamint abban, hogy ezen tényezõkben a gazdaság minden ágazatának és a társadalom
minden rétegének együtt kell mûködnie. Az információs technológia fejlõdése jelentõs növekedést eredményezett mind a hagyományos, mind az új
információhordozókon megjelenõ információk mennyiségében. De a kihívás ma már nem elsõsorban az ismeretekhez való hozzáférés, hanem a rendelkezésre
álló információk hatékony feltérképezése, felhasználása, egymással történõ megosztása. Ez a tény szervezeteken, intézményeken belül felhalmozott
ismeretanyagra érvényes, és az azokkal történõ gazdálkodásra. A jövõben minden szervezet illetve a társadalom minden tagja egyre inkább annak
fényében is megítélésre kerül, milyen mértékben képes egy, a tudás megosztásán alapuló közösség aktív részesévé válni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat megírása és a gyakorlatokon nyújtott értékelhetõ teljesítmény (prezentáció, esettanulmányok feldolgozása, házi feladat, stb..)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Áttekintés. Tézisek. Tudásalapú társadalom. Jövõmodell.
2. Alapfogalmak összefüggésrendszere. Tudás fajtái, típusai, irányultsága, szakértõi tudásszintek. A Nonaka mátrix.
3. Tudásmenedzsment és a döntéshozatal.
4. Tudáspiac
5. Vállalati tudásteremtés
6. Vállalati tudásrendszer. A kodifikáció. Tudáskatalógus, tudástérkép.
7. Vállalati tudástranszfer. (Továbbítás, befogadás, használat)
8. Tudásmenedzsment funkciók, szerepek.
9. Tudásmenedzsment strukturális, stratégiai, kulturális vonatkozásai.
10. Tudásmenedzsment modellek. Projectek. Gyakorlati megvalósulási lehetõségek.
11. Informatikai támogatás I.
12. Informatikai támogatás II.
13. Zárthelyi dolgozat
14. Informatikai támogatás megvalósulása konkrét példa bemutatásán keresztül.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy értékét a zárthelyi dolgozat és a gyakorlatokon nyújtott teljesítmény átlagolt eredménye adja. Évközi jegy pótlása TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az elõzõkben leírtak alapján. Vizsga: Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Dr. Szeghegyi Ágnes: Tudásmenedzsment (letölthetõ elektronikus tananyag)
Az ütemezésnek megfelelõen adott témakörökhöz kapcsolódó publikációk, részben a hallgatók által önállóan megvalósított forráskutatással.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint