Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen azonosítani az innovációt kutató üzleti gondolkodókat, megérteni a fenntartható fejlõdéshez szükséges innovatív hangulat
szükségességét.
Az elõadások célja az új fogalmi keretek bemutatása, az új fogalmak tudatosulásának és saját kontextusba helyezésének segítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
aktív részvétel a labormunkákon
írásbeli zárthelyi dolgozat
szóbeli beszámoló: egy választott szakirodalmi forrás feldolgozása
a labor-munkák eredménye (értékelés négy alkalommal): 8 pont
ZH: 8 pont
szóbeli beszámoló: 4 pont
(félév közben maximálisan 20 pont érhetõ el)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: a vállalkozás és az innováció alapfogalmai, a tantárgy fogalmi kerete
LAB: félévközi mûhelymunkák követelményei, „Ki kicsoda az innovációban” szerkesztése
2. EA: KISZÁMÍTHATÓ REND VS. KISZÁMÍTHATATLAN REND
A józanésszel alkotott folyamatok különbözõ eredményekre vezethetnek, néha váratlan sikerrel, gyakran kudarccal is végzõdhetnek.
LAB: brainstorming – innovatív ötletek bedobása
3. EA: friss folyóiratcikkek feldolgozásának követelményei
LAB: böngészés a thinkers50.com oldalon, az innováció guruinak azonosítása
4. EA: ELKÉPZELHETÕ VS. ELKÉPZELHETETLEN
a „fekete hattyú jelenségek” vizsgálata N. N. Taleb nyomán
LAB: „Ki kicsoda az innovációban” szerkesztése (N. N. Taleb)
5. EA: a startup jelenségek, a megvalósíthatóság feltételei
LAB: üzleti vászon modell (canvas) készítése
6. EA: az ingyenesség, mint új üzleti modell
mûhelymunka: „Ki kicsoda az innovációban” szerkesztése (Nicholas Carr)
7. EA: családi vállalkozások generációváltásának gondjai
mûhelymunka: esetpéldák a többgenerációs hazai családi vállalkozásokra
8. EA: Mirõl volt szó? új fogalmi keret azonosítása
LAB: zárthelyi dolgozat írása
9. EA: Innovációs projektek tervezésének elvárásai
mûhelymunka: tervezési esetpéldák feldolgozása
10. EA: Innovációs projektek menedzselése, a projektvezetõ szükséges tulajdonságai
mûhelymunka: projekt csoport alakításának gyakorlása
11. EA: Projekttervezést és nyomonkövetést támogató ICT eszközök
LAB: saját példák elkészítése és prezentálása
12. EA: "TÉNYEK VS. TÖRTÉNETEK”
a vállalatokban fellelhetõ sztorik sokkal többet árulnak el a vállalatról, mint bármilyen jelentés.
mûhelymunka: pitch-ek írása és bemutatása, az innovatív ötlet elfogadtatása
13. EA: "INTEGRÁLTSÁG VS. DIFFERENCIÁLTSÁG”
az integrált és a differenciált emberek másként lojálisak a tudásmegosztó közösségekhez
mûhelymunka: „Ki kicsoda az innovációban” szerkesztése
14. EA: Mirõl volt szó? A „Ki kicsoda az innovációban” értékelése
mûhelymunka: a félévi munka értékelése, a szóbeli vizsga követelményei
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
szóbeli vizsga: 20 pont
félévközi munka: 20 pont
(maximálisan 40 pont érhetõ el)
értékelés:
0-20: elégtelen (1); 21-25: elégséges (2); 26-30: közepes (3); 31-35: jó (4); 36-40: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Moodle-ba feltöltött tananyagok (könyvrészletek, folyóiratcikkek, elõadások diái, TED elõadások linkjei) és az elõadások diái
Ajánlott irodalom: Baracskai Zoltán, Velencei Jolán: Profi stratéga. eMentor Média, Budapest, 2011.
C.K. Prahalad: Új menedzsment-paradigmák felé. Alinea Kiadó. 2009.
Henry Mintzberg: A menedzsment mûvészete. Alinea Kiadó. 2010.
www.thinkers50.com; www.ted.com;
Roger Martin: Designgondolkodás - A garantált versenyelõny. Akadémiai Kiadó, 2010.
Matthew E. May: Elegáns megoldások nyomában - Miért azok a legjobb ötletek, amelyekbõl hiányzik valami. HVG Könyvek, 2011.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõs biztosítja, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve és a számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel és a képzési
követelményekkel.