Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen azonosítani az innovációt kutató üzleti gondolkodókat, megérteni a fenntartható fejlõdéshez szükséges innovatív hangulat
szükségességét.
Az elõadások célja az új fogalmi keretek bemutatása, az új fogalmak tudatosulásának és saját kontextusba helyezésének segítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
megvalósíthatósági tanulmány írása és prezentálása (3 pont)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. "KISZÁMÍTHATÓ REND VS. KISZÁMÍTHATATLAN REND”
A józanésszel alkotott folyamatok különbözõ eredményekre vezethetnek, néha váratlan sikerrel, gyakran kudarccal is végzõdhetnek.
mûhelymunka: brainstorming – innovatív ötletek bedobása
2. "INTEGRÁLTSÁG VS. DIFFERENCIÁLTSÁG”
az integrált és a differenciált emberek másként lojálisak a tudásmegosztó közösségekhez
mûhelymunka: „Ki kicsoda az innovációban” szerkesztése
3. "TÉNYEK VS. TÖRTÉNETEK”
a vállalatokban fellelhetõ sztorik sokkal többet árulnak el a vállalatról, mint bármilyen jelentés.
mûhelymunka: pitch-ek írása és bemutatása, az innovatív ötlet elfogadtatása
4. Innovatív ötletek megvalósíthatóságának feltételei, innovációs projektek buktatóinak vizsgálata
5. megvalósíthatósági tanulmányok prezentálása, értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
szóbeli vizsga (5 pont)
(maximálisan 8 pont érhetõ el)
értékelés:
0-3: elégtelen (1); 4: elégséges (2); 5-6: közepes (3); 7: jó (4); 8: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Moodle-ba feltöltött tananyagok
Ajánlott irodalom: Baracskai Zoltán, Velencei Jolán: Profi stratéga. eMentor Média, Budapest, 2011.
C.K. Prahalad: Új menedzsment-paradigmák felé. Alinea Kiadó. 2009.
Henry Mintzberg: A menedzsment mûvészete. Alinea Kiadó. 2010.
www.thinkers50.com; www.ted.com;
Roger Martin: Designgondolkodás - A garantált versenyelõny. Akadémiai Kiadó, 2010.
Matthew E. May: Elegáns megoldások nyomában - Miért azok a legjobb ötletek, amelyekbõl hiányzik valami. HVG Könyvek, 2011.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõs biztosítja, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve és a számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel és a képzési
követelményekkel.