Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen leírni az üzleti döntések fogalmait, megmagyarázni, miként gyorsíthatók a döntések és megérteni, miként használhatók a
szakértõrendszerek az üzleti döntésekben. A döntéstan friss forrásainak feldolgozásával és megvitatásával az új fogalmakat saját kontextusába tudja
helyezni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele 2-3 ezer karakteres esszé írása, mely bemutat egy üzleti döntési dilemmát.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. bevezetés a döntéshozatalba, a döntéstan gurui, a korlátozott és intuitív racionalitás fogalma
2. a döntésképesség feltételei, az üzleti folyamatok klasszifikálása, a döntéshozó tudás
3. szakértõrendszerek használata az üzleti döntések támogatásában, vezetõi és menedzseri döntések támogatása
4. tudásbázisok építése, az induktív és deduktív következtetések magyarázata, esettanulmányok feldolgozása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
írásbeli vizsga: 20 pont
esszé: 10 pont
maximálisan 30 pont érhetõ el
értékelés:
0-14: elégtelen (1); 15-18: elégséges (2); 19-22: közepes (3); 23-26: jó (4); 27-30: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: jegyzet (Moodle-bõl letölthetõ)
Ajánlott irodalom: Baracskai Zoltán, Velencei Jolán: Követõ nélkül nincs vezetõ. Myrror Média, Budapest, 2004.
Szeghegyi Ágnes, Velencei Jolán: Üzleti döntéshozásra alkalmas tudásalapú döntéstámogató rendszerek. BMF, 2003. [http://kgk.uni-
obuda.hu/sites/default/files/VSZjegyzet.pdf]
Ariely, Dan: Kiszámíthatóan irracionális. A racionálisnak vélt döntéseinket alakító rejtett erõkrõl. Gabo Könyvkiadó, 2011.
Gladwell, Malcolm: Ösztönösen. A döntésrõl másképp. HVG Könyvek, 2005.
Iyengar, Sheena: A választás mûvészete. HVG Könyvek, 2010.
March, James G.: Bevezetés a döntéshozatalba. Panem Kiadó, 2000.
Simon, Herbert A.: Korlátozott racionalitás. KJK Budapest. 1982.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel.