Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
 
Előtanulmányi feltételek: GVMVI11VND - Vállalkozás innováció
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen azonosítani a döntéstan befolyásos guruit, felismerni a menedzselés 21. századi kihívásait, megérteni a gyors döntésekhez
szükséges hangulatteremtés
elvárásait.
Az elõadások célja az új fogalmi keret bemutatása, az új fogalmak tudatosulásának segítése.
A labormunkák célja, hogy a tanuló képes legyen az új fogalmi keret által gondolkodni, a friss forrásokat feldolgozni és kontextualizálni, és egy
valós üzleti döntési dilemmát
modellezni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
aktív részvétel a labormunkákon
írásbeli zárthelyi dolgozat
szóbeli beszámoló egy döntési modellrõl
a labor-munkák eredménye (értékelés négy alkalommal): 8 pont
ZH: 8 pont
szóbeli beszámoló: 4 pont
(félév közben maximálisan 20 pont érhetõ el)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: A döntéstan alapfogalmai, az üzleti döntések vizsgálatának befolyásos üzleti gondolkodói
LAB: thinkers50.com változásainak vizsgálata
2. EA: Az üzletelés korszakainak vizsgálata, hatása a döntésekre
LAB: ted.com döntésekkel foglalkozó elõadási
3. EA: gondolkodási stratégiák, az üzleti folyamatok vizsgálatának fogalmi keretei (önmûködtethetõ és vezényelt folyamatok)
LAB: mûhelymunka a „Ki kicsoda a döntésekben” szerkesztése (Herbert Simon, James March)
4. EA: a döntéshozatal kemény és puha szempontjai
LAB: folyóiratcikk feldolgozása (etikus döntések vizsgálata)
5. EA: a döntéshozó észlelése, a döntésképesség vizsgálata
LAB: mûhelymunka („Ki kicsoda a döntésekben” szerkesztése - Daniel Kahnemann)
6. EA: a döntéshozó tudása, a döntéshez szükséges tudás megosztás lehetõségei
LAB: a ted.com döntésekkel foglalkozó elõadási
7. EA: a döntéshozó tapasztalata
LAB: folyóiratcikk feldolgozása (a döntéshozás története)
8. EA: az új fogalmak kontextualizálása
LAB: zárthelyi dolgozat
9. EA: a döntéshozó racionalitása
LAB: mûhelymunka („Ki kicsoda a döntésekben” szerkesztése - Dan Ariely, Malcolm Gladwell)
10. EA: a döntések lazán struktúrált támogatása
LAB: esetpéldák feldolgozása, prototípus tudásbázisok építése
11. EA: rutin döntések támogatása
LAB: esetalapú tudásbázisok építése, prezentálása
12. EA: eredeti döntések támogatása
LAB: szabályalapú tudásbázisok építése, prezentálása
13. EA: A megújulásra képes szervezet (a jó munkahely fogalma, gyors döntések, valódi tettvágy)
LAB: mûhelymunka („Ki kicsoda a döntésekben” szerkesztése – John Kotter)
14. EA: A tárgy fogalmi keretének felülvizsgálata
LAB: a félévközi munka értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
szóbeli vizsga: 20 pont
félévközi munka: 20 pont
(maximálisan 40 pont érhetõ el)
értékelés:
0-20: elégtelen (1); 21-25: elégséges (2); 26-30: közepes (3); 31-35: jó (4); 36-40: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Velencei Jolán: Üzleti döntések támogatása. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, 2013. (elektronikus jegyzet, a Moodle rendszerbõl letölthetõ)
Ajánlott irodalom: Baracskai Zoltán, Velencei Jolán: Követõ nélkül nincs vezetõ. Myrror Média, Budapest, 2004.
Szeghegyi Ágnes, Velencei Jolán: Üzleti döntéshozásra alkalmas tudásalapú döntéstámogató rendszerek. BMF, 2003. [http://kgk.uni-
obuda.hu/sites/default/files/VSZjegyzet.pdf]
Ariely, Dan: Kiszámíthatóan irracionális. A racionálisnak vélt döntéseinket alakító rejtett erõkrõl. Gabo Könyvkiadó, 2011.
Gladwell, Malcolm: Ösztönösen. A döntésrõl másképp. HVG Könyvek, 2005.
Iyengar, Sheena: A választás mûvészete. HVG Könyvek, 2010.
March, James G.: Bevezetés a döntéshozatalba. Panem Kiadó, 2000.
Kotter, J.: Tettvágy. HVG Könyvek, 2009.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõs biztosítja, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve és a számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel és a képzési
követelményekkel.