Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
 
Előtanulmányi feltételek: GVMVI11VLM - Vállalkozás innováció
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen azonosítani a döntéstan befolyásos guruit, felismerni a menedzselés 21. századi kihívásokat, megérteni a gyors döntésekhez
szükséges hangulatteremtés elvárásait.
Az elõadások célja az új fogalmi keret bemutatása, az új fogalmak tudatosulásának segítése.
A labormunkák célja, hogy a tanuló képes legyen az új fogalmi keret által gondolkodni, a friss tudásokat kontextualizálni és egy valós üzleti
döntési dilemmát modellezni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
szóbeli beszámoló egy döntési modellrõl, a labormunkán való aktív részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: A döntéstan alapfogalmai, az üzleti döntések vizsgálatának befolyásos üzleti gondolkodói
LAB: thinkers50.com lista helyezéseinek változásainak vizsgálata, a ted.com döntésekkel foglalkozó elõadási
2. EA: Az üzleti folyamatok vizsgálatának fogalmi keretei (önmûködtethetõ és vezényelt folyamatok)
LAB: esetpéldák feldolgozás
3. EA: a döntéshozók elképzelhetetlen elképzeléseinek elfogadtatása, a "fekete hattyú" fogalma
LAB: a döntéshozó észlelési csapdáinak vizsgálata, szóbeli beszámoló
4. EA: a döntéshozatal kemény és puha szempontjai
LAB: tudásrendezés, a szempontok közötti logikai „ha…akkor” kapcsolatok feltárása
5. EA: A megújulásra képes szervezet (a jó munkahely fogalma, gyors döntések, valódi tettvágy)
LAB: A tárgy fogalmi keretének felülvizsgálata, a félévközi munka értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
szóbeli beszámoló: 5 pont
a labormunka értékelése (értékelés két alkalommal): 15 pont
írásbeli vizsga: 20 pont
maximálisan 40 pont érhetõ el
értékelés:
0-20: elégtelen (1); 21-25: elégséges (2); 26-30: közepes (3); 31-35: jó (4); 36-40: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Moodle-ból elérhetõ jegyzet és az elõadások diái
Ajánlott irodalom: Baracskai Zoltán, Velencei Jolán: Követõ nélkül nincs vezetõ. Myrror Média, Budapest, 2004.
Szeghegyi Ágnes, Velencei Jolán: Üzleti döntéshozásra alkalmas tudásalapú döntéstámogató rendszerek. BMF, 2003. [http://kgk.uni-
obuda.hu/sites/default/files/VSZjegyzet.pdf]
Ariely, Dan: Kiszámíthatóan irracionális. A racionálisnak vélt döntéseinket alakító rejtett erõkrõl. Gabo Könyvkiadó, 2011.
Gladwell, Malcolm: Ösztönösen. A döntésrõl másképp. HVG Könyvek, 2005.
Iyengar, Sheena: A választás mûvészete. HVG Könyvek, 2010.
March, James G.: Bevezetés a döntéshozatalba. Panem Kiadó, 2000.
Kotter, J.: Tettvágy. HVG Könyvek, 2009.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõs biztosítja, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve és a számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel és a képzési
követelményekkel.