Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Iván Csaba;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák egy menedzsment információs szoftver kezelésének technikáját.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ részt venni a foglalkozásokon
Házi dolgozat, zárthelyi dolgozat
Aláírás megszerzésének feltétele: Az órákon való részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzsment információs rendszerek alrendszerei, funkciói, bevezetésének gazdasági hatásai; Dashboard rendszerek áttekintõ bemutatása
Alapfunkciók, alapbeállítások, kezelõfelület megismerése
Üzleti jelentések és Kulcs Teljesítmény Mutatók (KPI)
2. Szakértõi rendszerek, Menedzser-barát informatika Data feed-ek létrehozása, lépései, felépülése Alapvetõ és komplex adatbázismûveletek
Dashboard és vizualitás (mashapp-ok teljesekörû bemutatása)
3. Tudásfeltárás, adatbányászat, Big data világa; Interaktív jelentések megismerése, készítése
Jelentések megosztása, összefogása vállalaton belül és kívül
Adatfeltárás, adatszûrõk alkalmazása
4. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:

A plagizálás, illetve a csalás bármely formája nem megengedett és büntetést von maga után. Amennyiben ez valamely hallgatónál elõfordul, az automatikusan letiltással jár. (A büntetés nem feltétlenül korlátozódik csak a letiltásra.)

A jegy kialakításánál a hallgatói aktivitás, felkészültség és kreativitás fontos szerepet játszik.

A zárthelyi dolgozat értékelése a részfeladatok pontozásával történik.
A jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)
Az évközi jegy kialakításának szempontjai:
- egy önálló minimum 10 oldal tartalmú elemzés készítése;
- zárthelyi dolgozat
- órai részvétel TVSZ szerint;
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában van
 
Kötelező irodalom: Aris MashZone online oktatási anyaga www.mashzone.com/web/products/ARIS_Mashzone/en/index.htm(angol és német érhetõ el)
Ajánlott irodalom: Hetyei József: ERP rendszerek Magyarországon a 21. században
Viktor Mayer-Schönberger - Kenneth Cukier:Big Data