Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Dr. Nagy Imre Zoltán;
 
Előtanulmányi feltételek: Német nyelvi elõkövetelmény
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával,
megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Unterrichtsziel:
Die grundlegende Ausgestaltung der Unternehmenskenntnisse, Wirtschaftskenntnisse und wirtschaftlichen Fähigkeiten der Studenten, entsprechend den
praktischen Anforderungen, neben Aneignung angemessener theoretischer Kenntnisse.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
11.hét ZH
14. hét Pót ZH
Röpdolgozat az elméleti anyagból minden gyakorlati foglalkozáson lehetséges
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A vállalat, vállalkozás célja, környezete, formái
Die Zielsetzung, das Umfeld und die Formen der Unternehmung, des Unternehmens
Gyakorlat: Vállalkozások jellemzése, összehasonlítása
Charakteristik und Vergleich der Unternehmungen
2. Elõadás: Vállalkozási formák, vállalati rendszerek jellemzõi
Die Rechtsformen der Unternehmungen, Charakteristika von Unternehmenssystemen
Gyakorlat: Tömegszerûség, gyártási típusok és rendszerek
Massenhaftigkeit, Herstellungstypen und Systeme

3. Elõadás: Az értékteremtõ termelési folyamat elemei
Die Elemente der Wertschöpfungsproduktionsprozesses
Gyakorlat: Gyártási rendszerek tervezése
Planung von Herstellungssystemen
4. Elõadás: Termeléstervezési számítások
Produktionsplanungsberechnungen
Gyakorlat: Üzemi teljesítõképesség számítása
Berechnung von Betriebsleistungsfähigkeit
5. Elõadás: A vállalat szervezete
Die Organisation des Unternehmens
Gyakorlat: Átfutási idõ tervezése
Planung von Durchlaufzeit

6. Elõadás: Piaci aktivitás, marketing
Marktaktivitäten, Marketing
Gyakorlat: Anyagellátás szervezése, anyagszükséglet, anyagmérleg
Organisierung von Materialversorgung, Materialbedarf, Materialbilanz
7. Elõadás: Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása, forgó eszközök
Kraftquellen (Ressourcen), der Umlauf der Unternehmensmittel, Umlaufsmittel
Gyakorlat: Forgóeszköz gazdálkodás, készletszámítás, gazdaságosság
Bewirtschaftung mit Umlaufsmitteln, Bestandsberechnung, Wirtschaftlichkeit
8. Elõadás: Tárgyieszköz-gazdálkodás
Sachanlagenbewirtschaftung
Gyakorlat: Tárgyieszköz-gazdálkodás, gazdaságosság
Sachanlagenbewirtschaftung, Wirtschaftlichkeit
9. Elõadás: Munkaerõ gazdálkodás, termelékenység
Bewirtschaftung mit Arbeitskräften, Produktivität
Gyakorlat: Létszámtervezés, munkaidõ kihasználás
Arbeitskräftebestandsplanung, Benutzung von Arbeitszeit
10. Elõadás: Költségszámítás, ÁKFN
Kostenberechnung, Preis-Kosten-Deckungsbeitrag-Gewinn ( PKDG)
Gyakorlat: Fedezeti számítás, gyakorlati alkalmazás, kalkuláció
Deckungsbeitragsberechnung, Anwendung in der Praxis, Kalkulation
11. Elõadás: A gazdaságosság fogalma, mérése, a rentabilitás és likviditás mutatói
Der Begriff und die Messung der Wirtschaftlichkeit, die Kennziffern von Rentabilität und Liquidität
Gyakorlat: Gazdaságosság, hatékonyság, termelékenység
Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Produktivität
12. Elõadás: Beruházás gazdaságossági vizsgálatok
Prüfung von Investitionswirtschaftlichkeit
Gyakorlat: Beruházás gazdaságossági számítások
Investitionswirtschaftlichkeitsberechnungen

13. Elõadás: Vállalati vagyon és pénzügyek
Unternehmensvermögen und Finanzen
Gyakorlat: Vállalati vagyonmérleg felépítése, összefüggései
Aufbau und Zusammenhange von Unternehmensvermögensbilanz

14. Elõadás: Termelésirányítás és gazdaságosság, kontrolling
Produktionssteuerung und Produktionswirtschaftlichkeit, Controlling
Gyakorlat: Ismétlés ZH, vizsga felkészítés
Wiederholung, Kontrollarbeit, Vorbereitung auf die Prüfung
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli (az írásbeli küszöbértéke 60%) + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Helmuth Schmalen: Grundlagen und Probleme der Betriebswirtschaft, Übungsbuch, (A vállalati gazdaságtan alapjai és problémái, és ehhez példatár.) 5. Auflage,
ötödik kiadás, 2014, Schäffer- Poeschel Verlag Deutschland. pp. 331. ISBN:3-7910-2141-9
Dr. Nagy Imre Zoltán: Beiträge zur Wirtschafts- und Unternehmungsentwicklung, empfohlene Themen aus Betriebswirtschaftslehre (Adalékok a gazdaság- és a
vállalkozásfejlesztéshez, Ajánlott vállalati gazdaságtani tanulmányok), Süd-Westdeutscher Verlag, Deutschland, 2015 12. 10. pp. 207. ISBN:978-3-8381-5170-0
Ajánlott irodalom: Dr. Nagy Imre Zoltán: Rechtsformen der Unternehmungen in Ungarn (A vállalkozások jogi formái Magyarországon), book chapter, 8 th International Conference on
Management, Enterprise and Benchmarking (MEB), Budapest, 2010. június 4. pp. 183-199,ISBN 9786155018015
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000