Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG11TTD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A közgazdaságtan és annak részeként a mikroökonómia alapvetõ feladata, hogy a hallgatók elsajátítsák a piac mûködésének mikéntjét, a gazdasági
döntések meghozatalához
szükséges kalkulációkat és azok hatásmechanizmusait. A tárgy elméleti alapot nyújt a különbözõ szintû döntések jóléti hatásának elemzéséhez,
megismerteti a hallgatókat a
közgazdasági elemzésekhez használt alapvetõ módszerekkel (modellkészítés, határelemzés, játékelmélet), valamint elõkészíti az alkalmazott
gazdaságtudományi tárgyak
oktatását.
A tantárgy rövid ismertetése: A tárgy fontosabb témakörei: A mikroökonómia tárgya. A piacgazdaság elméleti alapjai és azok fejlõdéstörténete, piaci
kereslet, kínálat és a piaci
egyensúly. Piacformák. A fogyasztói magatartás kardinális és ordinális elmélete. A marshalli és a hicksi keresleti és kínálati görbe. A termelés
mikroökonómiája. Profitmaximalizáló
vállalati magatartás a kompetitív, a monopolista verseny-, az oligopol- és a monopolpiacon. A termelési tényezõk piaca. Általános egyensúly és a
piaci elégtelenségek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Bevezetés: A közgazdaságtan tárgya, alapfogalmai. Gazdaság és gazdálkodás. A közgazdaságtan tárgya és alapkérdései. A gazdaság tulajdoni és szervezeti struktúrája. A gazdasági tevékenységek összehangolása, gazdaságkoordináció. Az elméleti közgazdaságtan részei. A közgazdaságtan fõ módszerei. Piacgazdasági alapfogalmak. A piac elemei, piaci tényezõk. Piaci szereplõk és magatartásuk. A piac formák. A mikroökonómiai idõ.
2. A piaci kereslet, kínálat és az ármeghatározódás. A kereslet. A kínálat. A piaci egyensúly - Marshall kereszt. A kereslet- kínálat elemzés dinamizálása. Az ár fogalma és gazdasági szerepe. Példák a kereslet-kínálat elemzés alkalmazási lehetõségére. A kereslet- kínálat törvényének mûködése a gyakorlatban.
2. 3. A termékpiac keresleti oldala- a fogyasztói magatartás. A termékpiac keresleti oldala. A fogyasztói magatartás. A hasznosság fogalma, hasznossági elméletek.
4. A termékpiac kínálati oldala. Az üzleti szervezetek és környezetük. A termelés mikroökonómiája. A versenyzõ vállalat kínálati döntései. Kínálat meghatározás tökéletlen verseny esetén.
3. 5. A termelési tényezõk piaca. A termelési tényezõk csoportosítása. Az erõforrások keresletének és kínálatának fõbb összefüggései. Munkapiac. A tõkepiac. A tõkebefektetések értékelése – vagyonértékelés. A földpiac és a földjáradék. A vállalkozó, mint termelési tényezõ. A jövedelmek elosztása. 6. Általános egyensúly, piaci elégtelenségek. Az általános egyensúly - az erõforrások „Pareto-hatékony” allokációja. A közjavak. Az externális hatások
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tárgy írásbeli kollokviummal zárul. Az írásbeli vizsga formájáról a hallgatók szóbeli tájékoztatót kapnak.
 
Kötelező irodalom: Medve A.: Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyûjtemény 2001.
Ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000.
H Varian: Mikroökonómia középfokon ,KJK, 1991.
Koppányi Mihály: Mikroökonómia, Mûszaki Kiadó, 1993.
Farkasné Fekete Mária-Molnár József: Mikroökonómia, Szaktudás Kiadó 2006.