Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Szilágyi Tibor Pál;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A nemzetközi marketing című kurzus fő célja a hallgatók felkészítése a határokon túl lebonyolított üzletek marketingmenedzselésének kihívásaira és
problémáira, gyakorlatorientált megoldási mechanizmusok segítségével.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon és a gyakorlaton való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
• - A házi dolgozat határidõre történõ leadása és annak prezentálása az aláírás feltétele.
• - A házi dolgozat: egy konkrét termék nemzetközi piaci bevezetésének bemutatása és prezentálása esettanulmány formájában a szorgalmi
idõszak 11. hetéig elkészítve és leadva. Az esettanulmány elkészítése is az aláírás megszerzésének feltétele! Az esettanulmány nem határidõre
történõ elkészítése és leadása nélkül a hallgató letiltásra kerül!
• - A félév során két írásos zárthelyi a 6. és 9. héten.
• - A zárhelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt idõpontban a dolgozatokat nem írták meg, vagy
nem
szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
• - Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett, az aláírás
megtagadásra kerül. Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat minimum 51%-os teljesítése és az esettanulmány leadása és
prezentálása.
• - A félév és a zárthelyi dolgozatok értékelése a tantárgy tananyagából (szerzett pontok a megszerzett pontok %-ában)
0 - 50% elégtelen (1)
51 - 61% elégséges (2)
62 - 73% közepes (3)
74 - 85% jó (4)
86 - 100% jeles (5).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a nemzetközi marketingbe
2. A kultúrális környezet: különbségek, változások
3. A nemzetközi üzleti gyakorlat. Szokások. Etika
4. A földrajzi, politikai és jogi környezet
5. A fogyasztói magatartás összetevõi és jellemzõi
6. 1. ZÁRTHELYI DOLGOZAT (max. 50 perc)
Nemzetközi marketing a szervezeti piacon
7. Nemzetközi piackutatás.

8. Külpiaci megjelenés, Termékpolitika.
9. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT (max. 50 perc)
Értékesítés-elõsegítés. Nemzetközi értékesítési csatornák.
10. Az árpolitika kialakulása, globális és lokális árak.
11. HÁZI DOLGOZAT leadása, prezentálása
12. Házi dolgozat prezentálása
13. Új tendenciák a nemzetközi marketingben.
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 50 perc)
Konklúziók
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy, 2 db zárthelyi dolgozat, és házi dolgozat leadása és prezentálása

 
Kötelező irodalom: Tóth Tamás: Nemzetközi marketing . (Akadémia Kiadó 2008.)
Ajánlott irodalom: Philip Kotler- Kevin Lane Keller: Marketing-menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest 2008.
Tina Seeling: What I Wish I Knew When I Was 20., HarperCollins Publisher, New York,NY., 2009.