Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A jog és az állam fogalmának megismerése, a magyar jogrendszerrõl és közigazgatásról hasznos ismeretek megszerzése, mely alkalmassá teszi a
hallgatókat arra, hogy jogalkalmazó állampolgárként jogi ügyleteikben, szerzõdéses jogviszonyaikban, valamint a gazdasági életben alapvetõ jogi
ismeretekkel rendelkezzenek, illetve átlássák a Magyar Köztársaság jogalkotási, jogalkalmazási rendszerét, megismerjék az Alaptörvényt és a kiemelt
fontosságú, alapvetõ jogviszonyokat szabályozó normákat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tematika szerinti elõadásokon való részvétel.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az állam –és jogtudomány rendszere, a jogrendszer tagozódása
2. Jogalkalmazás. Jogviszony, jogi tények, jogszabály.
3. Jogérvényesülés. Jogtétel, jogszabály, közzététel.
4. Jogi normák fajtái. Jogi norma érvényessége, kötelezõ ereje. Jogi norma (teljes magatartási szabály)
5. Jogforrási rendszer sajátosságai. Jogképzõdés. Jogalkotás-jogforrás. A jog fogalma.
6. Államszerkezet, államszervezet, az állam sajátosságai.
7. Az állam és a társadalmi-gazdasági környezet kapcsolata. Állami szervek rendszere.
8. Az állam rendeltetése. A modern állam kialakulása. Alaptörvény. Jogalkotási törvény.
9. A polgári jog a magyar jogban, a gazdasági társaságok joga, cégjogi alapok.
10. A magyar büntetõjog alapjai.
11. Munkajogi alapok.
12. Közigazgatási eljárás alapjai.
13. Magyarország helyi önkormányzati rendszere.
14. Családjog, gyermekvédelem, mediáció.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, melyre 60 perc áll rendelkezésre.
 
Kötelező irodalom: Patyi András, Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében), Dialóg Campus Kiadó, 2012
Ajánlott irodalom: dr. Lapsánszky András: Közigazgatási jog - Fejezetek szakigazgatásaink körébõl (I. kötet), Wolters Kluwer COMPLEX Kiadó, 2013
Ajánlott továbbá az elõadások alapját képezõ, az elõadásokon feldolgozott és tanult jogszabályok ismerete. A hatályos magyar joganyag képezi az
ajánlott
jogszabályok alapját, különösen a/az
- Alaptörvény
- 2010. évi CXXX. törvény A jogalkotásról
- 1959. évi IV. törvény, A Polgári Törvénykönyvrõl
- 2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl
- 1990. évi LXV. törvény A helyi önkormányzatokról
- 2011. évi CXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
- 2012. évi I. törvény A Munka törvénykönyvérõl
- 2006. évi IV. törvény A Gazdasági társaságokról
- 1959. évi IV. törvény A házasságról, a családról és a gyámságról
- 2014. április 1-jén hatályba lépõ 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl, Polgári Kódex
- 2002. évi LV. a közvetítõi tevékenységrõl