Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMK11MNC aláírás
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes marketingkommunikációs eszközöket, alkalmazásuk elõnyeit, hátrányait, valamint együttes
alkalmazásának szinergiáját és hozzájárulásuk mértékét a marketingstratégia sikeres megvalósításához.
A tantárgy az elméleti ismeretek elmélyítésén túl gyakorlati alkalmazások bemutatásával, azok elemzésével és önálló, kreatív munkával igyekszik a
hallgatók számára hasznos tudásanyag elsajátítását elõsegíteni.
Tematika: A kommunikációelmélet és a marketingeszközök általános áttekintése után az egyes marketingkommunikációs eszközök sajátosságait ismerhetik
meg a hallgatók, majd ezt követõen a hatékony kommunikációs kampánytervezésrõl kapnak áttekintést.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi feladatok megoldása, beadása, illetve bemutatása.
Az ebbõl elérhetõ 20 pontból minimum 10 pontot kell teljesíteni. Emellett a 30 pontos zárthelyi dolgozatból 15 pont teljesítése kötelezõ.
További követelmény az elõadások és a szemináriumok órarend szerinti látogatása. A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSZ-ben rögzített 30
százalékot.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció illeszkedése a marketingstratégiába; A kommunikáció általános elméletei
2. Márkamenedzsment, a védjegy szerepe; A termékcsomagolás kommunikációs funkciói
3. Reklám a nyomtatott sajtóban – hirdetés tervezése, költségvetés elosztás, hatékonyság elemzés
4. Szabadtéri reklámok tervezése, a hatékonyság mérése
5. Reklám a sugárzott médiumokban (rádió, televízió, mozi)
6. Online marketingkommunikáció I.
7. Online marketingkommunikáció II.
8. Direkt marketing - CRM és kapcsolati marketing
9. Értékesítésösztönzés, merchandising
10. Vásárlásösztönzés
11. Corporate Identity
12. Public Relations (PR) tevékenység feladatai, célcsoportjai, eszközei
13. Eseménymarketing, szponzoráció
14. 5M, a kampánytervezés folyamata.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A követelmény az írásbeli vizsga legalább 51%-os teljesítése.
86-100%-ig jeles (5)
79-85%-ig jó (4)
68-78%-ig közepes (3)
51-67%-ig elégséges (2)
0-50%-ig elégtelen (1)
 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2011.
Ajánlott irodalom: Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest, 1999.
Fazekas Ildikó – Nagy Alfréd: Szponzorálás, Mind Bt, 1994.
David Ogilvy: A reklámról, Park Kiadó, 1997.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.
Alan Tapp: Direkt és adatbázis marketing, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye, Stardust Publishing, 2002.