Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Had- és biztonságtechnikai mérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Tóth Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG11NND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómia jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági
kérdésekben való eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak
megismertetése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltételei
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Egy dolgozat megírása a 13. héten.
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges
pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- A félévközben megírt dolgozatok értékelése a megszerezhetõ pontok %-ában
0-49% az aláírást nem szerezte meg
50-%-tól az aláírást megszerezte

- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges
pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- A félévközben megírt dolgozatok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% az aláírást nem szerezte meg
50-%-tól az aláírást megszerezte
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak: szükségletek, szűkösség, termelési tényezők, körforgás modell, a közgazdaságtan alapkérdései, kulcskategóriái, koordinációs mechanizmusok
2. Mikroökonómiai alapfogalmak: szükségletek, szűkösség, termelési tényezők, körforgás modell, a közgazdaságtan alapkérdései, kulcskategóriái, koordinációs mechanizmusok
3. Piac, kereslet, kínálat, egyensúly, fogyasztói többlet, termelői többlet, jóléti veszteség
4. Piac, kereslet, kínálat, egyensúly, fogyasztói többlet, termelői többlet, jóléti veszteség
5. A fogyasztói döntés tényezői: termékár, hasznosság, nominális és reáljövedelem. Gossen I. és II. törvénye
Kereslet árrugalmassága, kereszt-árrugalmasság, jövedelem-rugalmasság
6. A fogyasztói döntés tényezői: termékár, hasznosság, nominális és reáljövedelem. Gossen I. és II. törvénye
Kereslet árrugalmassága, kereszt-árrugalmasság, jövedelem-rugalmasság
7. Gazdasági időtávok, hatékonyság, termelési függvény, átlag- és határtermék
Költség és profit-kategóriák
8. Gazdasági időtávok, hatékonyság, termelési függvény, átlag- és határtermék
Költség és profit-kategóriák
9. Piactípusok, alkalmazkodás, versenyszabályozás, tényezőpiacok: munkapiac, tőkepiac, földpiac
10. Piactípusok, alkalmazkodás, versenyszabályozás, tényezőpiacok: munkapiac, tőkepiac, földpiac
11. Állami szerepvállalás a mikroökonómiában. Jövedelem újraelosztás, externáliák, közjavak
12. Állami szerepvállalás a mikroökonómiában. Jövedelem újraelosztás, externáliák, közjavak
13. Zárthelyi dolgozat az évközi jegyért
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga írásbeli (max. 80 perc), melynek értékelése a következõ:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa - Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek
BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Samuelson - Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
H Varian: Mikroökonómia középfokon KJK, 1991