Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Füle Miklós Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a környezet és a gazdaság összefüggéseinek feltárása, a környezeti gondolkodás fejlõdésének gazdaságtörténeti bemutatása, a környezetgazdaságtan eszközrendszerének ismertetése. A hallgatók megismerhetik a környezeti problémák okait, a megoldás lehetõségeit és konkrét esettanulmányok segítségével a hazai, európai és nemzetközi gyakorlatot.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három beadandó esettanulmány
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fenntartható fejlõdés- A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata-A fenntartható fejlõdés elvei – A gazdasági növekedés és a környezeti minõség összefüggései
2. A jólét elemzése, jóléti mutatók – Ökológiai lábnyom-
A természeti erõforrások – A közjavak túlhasználata „a közlegelõ tragédiája”- Az újra nem termelhetõ természeti erõforrások-Megújuló erõforrások és optimális felhasználásuk- Nem kitermelhetõ természeti javak – A környezetszennyezés gazdaságtana- Pigou és Coase

3. A környezetszennyezés gazdaságtana - Külsõ gazdasági hatások típusai-A környezetszennyezés két alaptípusa – Az externális hatások közgazdasági következményei Pigou és Coase elméletének néhány környezetpolitikai következménye –
Környezeti szabályozás, vállalati alkalmazkodás-
Az EU környezetpolitikája

4. A vállalkozások környezeti kockázatai, környezetbarát termékek
 
Kötelező irodalom: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai, Aula Kiadó, 2007
ISBN 978-963-9698-25-3
ISSN 1788-4713