Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Rónay Miklós Oktatók: Dr. Rónay Miklós;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a nemzetközi viszonyok értelmezési lehetõségeirõl, szokásos nézõpontjairól, elemzési módjairól. A tantárgy
elsõsorban a közgazdász hallgatók számára nyújt alkalmas ismeretszerzõ eszköztárat, gazdagítja társadalomtudományi szemléletüket.
Azok a hallgatók, akik leendõ pályafutásuk során üzleti kapcsolataik során nemzetközi kapcsolatokat is ki kívánnak alakítani, esetleg ilyeneket
elemezniük kell, szintén ajánlott, hogy megismerkedjenek a nemzetközi politikai és gazdasági élet mélyebb mozgatórugóival, lehetséges magyarázó
eszközeivel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Jelenlét az elõadásokon.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A nemzetközi kapcsolatok vizsgálhatósága
2. Globalizálódó világunk
3. A hatalmak viszonyai a történelem során
4. A nemzetközi kapcsolatok szereplõi
5. A realista, államközi megközelítés
6. A liberális vagy idealista megközelítés
7. A nemzetközi rendszer modernizációja
8. Klasszikus államvezetés
9. Nem klasszikus államvezetési módok
10. A nemzetközi jog építménye
11. Külpolitika és a külügyi intézményrendszer
12. Speciális diplomáciák
13. Külpolitika elemzés
14. Döntés elõkészítés a külpolitikában
 
Kötelező irodalom: A témából átfogó magyar nyelvû szakirodalom még nem áll rendelkezésre. A félév végi vizsga anyaga így az órán elhangzott anyag.
Ajánlott irodalom: Galló Béla, A túlélés tudománya, Budapest, 2000.
Kiss J. László, Globalizálódás és külpolitika, Nemzetközi rendszer és elmélet az ezredfordulón, Budapest, 2003.
AA.VV. (szerk. Burchill S.), Theories of international relations, New York, 2001.
Baylis J. - Smith S., The Globalisation of World Politics. An Introduction to International relations, Oxford, 2001.