Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes marketingkommunikációs eszközöket, alkalmazásuk elõnyeit-hátrányait, valamint együttes
alkalmazásának szinergiáját és hozzájárulásuk módját, lehetõségeit a marketingstratégia sikeres megvalósításához.
A tantárgy az elméleti ismeretek elmélyítésén túl gyakorlati alkalmazások bemutatásával, azok elemzésével és önálló, kreatív munkával igyekszik a
hallgatók számára hasznos tudásanyag elsajátítását elõsegíteni.
Tematika: A kommunikációelmélet és a marketingeszközök általános áttekintése után az egyes marketingkommunikációs eszközök sajátosságait ismerhetik
meg a hallgatók, majd ezt követõen a hatékony kommunikációs kampánytervezésrõl kapnak áttekintést.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja.
(Az ebbõl elérhetõ 40 pontból minimum 20-at kell teljesíteni.) További követelmény a zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése (60 pontból
legalább 30 pont).
Az érdemjegy az évközi feladatokból és a zárthelyi dolgozat eredményébõl az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
86-100%-ig jeles (5)
79-85%-ig jó (4)
68-78%-ig közepes (3)
51-67%-ig elégséges (2)
0-50%-ig elégtelen (1)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció illeszkedése a marketingstratégiába
Márkamenedzsment; A termékcsomagolás kommunikációs funkciói
2. Reklám a nyomtatott sajtóban – hirdetés tervezése, költségvetés elosztás, hatékonyság elemzés
Közterületi reklámok tervezése, a hatékonyság mérése
3. Reklám a sugárzott médiumokban (rádió, tv, mozi)
Direkt marketing - CRM és kapcsolati marketing
4. Corporate Identity
Public Relations (PR) tevékenység feladatai, célcsoportjai, eszközei
5. Esemény marketing, vásárok, kiállítások
Zárthelyi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2011.
Ajánlott irodalom: Brochand, Bernard – Lendrevie, Jacques: A reklám alapkönyve, KJK-Kerszöv, 2004.
Fazekas Ildikó – Nagy Alfréd: Szponzorálás, Mind Bt, 1994.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.
Horváth Dóra – Bauer András: Marketingkommunikáció, Stratégia, új média, fogyasztói részvétel, Akadémiai Kiadó, 2013.
Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye 2.0, Médiaspirit Consulting Kft., 2006.
Ogilvy, David: A reklámról, Park Kiadó, 1997.
Sándor Imre: A marketingkommunikáció kézikönyve, Aula Kiadó, 2004.
Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest, 1999.
Tapp, Alan: Direkt és adatbázis marketing, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.