Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Villamosmérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. Kadocsa György; Horváth Tamás;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 16 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Elõsegíteni azt, hogy a végzett hallgatók a piacgazdaság körülményei között az üzleti élet, a vállalati verseny feltételeinek gyors változása
mellett is helyt
tudjanak állni kezdetben beosztottként, majd vezetõként leendõ munkahelyükön. A kurzus segítséget nyújt a leendõ menedzsereknek ahhoz, hogy
megismerjék a vezetõkkel szemben támasztott sokrétû követelményeket, a rendszerszemléletet, a különféle menedzsment módszereket, technikákat,
különösen az emberi erõforrással való bánásmód, illetve gazdálkodás elméleti és gyakorlati megoldásait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat a 12. oktatási héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzsment elmélete és gyakorlata. Az emberi viselkedés.
Motivációelméletek, modellek: tartalomelméleti, folyamat-elméleti, Porter-Lawler féle modellek.
Szervezeti magatartás, menedzser magatartás, a hatalom forrásai és érvényesülése.
A konfliktus természete, folyamata, konfliktus menedzsment.
2. Vezetési stílusok. Döntés-központú vezetési stílusok. (Lewin, Likert, Tannenbaum-Schmidt modellek)
Személyiségközpontú vezetési stílusok. (Michigan és Ohio egyetemek, Blake-Mouton)
Kontingencia elméletek és modellek. (Fiedler, Hersey-Blanchard, Vroom-Yetton)
Vezetési stílusok és menedzser magatartás a gyakorlatban
3. Menedzsment elvek.
Management by rendszerek. (MBP, MBO, MBE)
Minõség, minõségmenedzsment.
Változás menedzsment.
Vállalkozás életciklus menedzsment
Növekedés és üzemméret optimalizálás menedzsment
Egyensúly- és válságmenedzsment
ZH


4. A szervezeti kultúra. Nemzeti kultúra, szubkultúrák. Interkulturális menedzsment.
Új vállalkozások és kultúrák.
Interkulturális kommunikáció
Összefoglalás, ismétlés, konzultáció
Vezetõi készségek teszt
6.
7.
9.
11.
13.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli belépõ + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kadocsa György: Menedzsment mérnöki ismeretek. AMICUS Kiadó Budapest, 2009
Ajánlott irodalom: Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. KJK-KERSZÖV Budapest, 2001.
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Budapest, 2001
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000