Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Bártfainé Kertai-Kiss Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 5 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a szervezetek mûködésének az egyén és a csoport szempontjából történõ megismerése. A hallgatók az elõadások során megismerkednek a
szervezeti magatartás témaköreivel, és kiselõadásokon keresztül bizonyítják elméleti jártasságukat az általuk választott témában. A gyakorlatok
célja az
elméletben tanultak gyakorlati alkalmazása szimulációs játékok, csoportfeladatok és esettanulmányok segítségével.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Csoportmunka, prezentáció.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Egyén a szervezetben
-önismeret
-kreativitás
2. Csoportok a szervezetben
-csoportszerepek
-kultúra
3. Szervezeti folyamatok
-motiváció
-leadership elméletek
4. Konfliktusok és tárgyalás
- konfliktuskezelés
- kommunikáció
- érzelmi munka
5. Személyes idõgazdálkodás
ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi teljesítmény és a két negyedéves vizsga alapján.
 
Kötelező irodalom: Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK Kerszöv, 2001
Ajánlott irodalom: Elliot Aronson: A társas lény, Akadémiai Kiadó, 2008
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000