Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy tárgya a médiapiac, a piaci szereplõk, a „termelõk”, a „fogyasztók” és a „termék” sajátos viszonyainak áttekintése. Az egyes részterületek (sajtó,
rádió, tévé, világháló) vizsgálatán túl foglalkozik a szabályozás alapkérdéseivel is. Az általános értelemben vett gazdasági-pénzügyi és piaci
jellemzõk tárgyalása mellett kiemelt hangsúlyt kap a szólásszabadság, a gyermekek védelme, s a digitális tartalmak letölthetõségének általánossá
válása kapcsán napjainkban zajló paradigmaváltás. Foglalkozik az eges ágakban a „termék” létrehozásának, mûködtetésének gazdasági, technikai és
finanszírozási alapjaival és lehetõségeivel, a közszolgálatiság sajátosságaival.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egyéni prezentáció házi dolgozat alapján és zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Alapfogalmak
2. A média fogalma – történeti áttekintés
3. A hírközlés szerepe - hatalmi ág
4. Hagyományos hírközlési ágak (nyomtatott sajtó, rádió)
5. Hagyományos hírközlési ágak (tévé, világháló)
6. Globalizáció és informatika
7. Paradigmaváltás I.
8. Paradigmaváltás II.
9. Közösségi média
10. A szólás és a Háló szabadsága, szabályozás
11. Manipuláció
12. Etika
13. Zárthelyi
14. Konzultáció, a félév értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás feltétele: elfogadott prezentáció és legalább elégséges ZH; megajánlott jegy lehetséges. Dolgozat, prezentáció és ZH átlaga. Egyebekben TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli, szóbeli
 
Kötelező irodalom: Gálik, M.; Médiagazdaságtan (3., átdolgozott és bõvített kiadás, Aula Kiadó, 2004)
Ajánlott irodalom: Terestyéni, T.: A magyarországi televíziós mûsorkínálat 2002-ben (Jel-Kép, 2003. 1. sz.)
Gálik,- M : Marad vagy változik? A konvergencia és az Internet hatása a médiapiac sajátosságaira (Jel-Kep, 1999. 1. sz.)
Urbán, A.: Az interaktív televíziózás (Jel-Kép, ,999. 4. sz.)
Hargitai, H.: Rádiózás az interneten 1996-2002 (Jel-Kép, 2002. 3. sz.)
Gálik, M. - Kováts, 1. - Tölgyesi, J.: Egy online videokísérlet közönségfogadtatása Magyarországon , (Jel-Kép, 2003. 1. sz.)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000