Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
 
Előtanulmányi feltételek: Marketing alapjai GGTMA11MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes marketingkommunikációs eszközöket, alkalmazásuk elõnyeit-hátrányait, valamint együttes alkalmazásának szinergiáját és hozzájárulásuk mértékét a marketingstratégia sikeres megvalósításához.
A tantárgy az elméleti ismeretek elmélyítésén túl gyakorlati alkalmazások bemutatásával, azok elemzésével és önálló, kreatív munkával igyekszik a hallgatók számára hasznos tudásanyag elsajátítását elõsegíteni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások órarend szerinti látogatása, csoportos házidolgozat megírása és 1 zárthelyi dolgozat megírása (max 60 pont), házidolgozatok sikeres megírása és prezentációja (max. 40 pont)

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció illeszkedése a marketingstratégiába, a kommunikáció általános elméletei és alkalmazhatóságuk, averziók és kezelési lehetõségük , a marketingkommunikáció határterületei
2. A marketingkommunikációs eszközök csoportosítása. A termékcsomagolás kommunikációs funkciói, védjegy, design szerepe
3. Reklám a nyomtatott sajtóban – hirdetés tervezése, költségvetés elosztás, hatékonyság elemzés
4. Reklám a sugárzott médiumokban I.(rádió, tv) tisztességtelen reklám fogalma, hazai tapasztalatok
5. Direkt marketing eszközök alkalmazási lehetõségei
6. Értékesítésösztönzés – vásárok, kiállítások, bemutatók, merchandising
7. Vásárlásösztönzés – nyereményjátékok, árengedmények, jutalmak, bemutatók
8. Public Relations (PR) tevékenység feladatai, célcsoportjai, eszközei
9. Corporate Identity (CI) tevékenység tartalmi és formai elemei – Corporate Communication és Corporate Design, szponzorálás és mecenatúra célja, területei, hatékonysága
10. Oktatási szünet nov.12
11. 5M, a kampánytervezés folyamata. Ügynökségek bevonása (brief, kreatív tervezés, ütemezés, elõtesztelés)
12. Zárthelyi dolgozat
13. Házidolgozatok prezentációja
14. Házidolgozatok prezentációja és zárthelyi dolgozat pótlása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Érdemjegy:
0-49 elégtelen
50-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles
 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, Szókratesz Külgazdasági Akadémia
Ajánlott irodalom: Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest, 1999.
Fazekas Ildikó-Nagy Alfréd: Szponzorálás, Mind Bt, 1994.
David Ogilvy: A reklámról, Park, 1997.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám BGF-KKFK jegyzet
Alan Tapp: Direkt és adatbázis marketing, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999
Incze Kinga és Pénzes Anna: A reklám helye, Stardust, 2002