Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kiss Mariann; Földváriné Várnai Sarolta; Lakyné Pomázi Ildikó; Dr. Majláth Melinda;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG12MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy ismereteket közvetít a piacról, annak mûködésérõl, a vállalatok marketingmenedzsmentjének eszközeirõl, s egyben megalapozza a késõbbi félévek szakmai marketing tárgyait (piackutatás, szolgáltatásmarketing, médiamarketing, stb.).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi dolgozat megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketing alapfogalmai és a marketing integrálása a vállalati gyakorlatban
marketing, marketing-mix, termelési-, értékesítési- marketing-orientáció, versenyelõny, célpiac, termékdifferenciálás, vevõlojalitás, vevõérték, vevõmegtartási ráta, átlagos vevõélettartam, vevõelégedettség, cross-, up-selling

2. Fogyasztói piac és vásárlói magatartás: érzékelés, észlelési térkép, motiváció
vásárlási folyamat, érzékelt kockázat, referenciacsoport, impulzusvásárlás, rutinvásárlás, megfontolt döntés, márkahûség, fogyasztói magatartás, motiváció, „kifényesit”-tár, abszolút és relatív küszöb, Weber-törvény, többdimenziós skálázás, észlelési térkép, motiváció, Maslow-piramis
3. Fogyasztói piac és vásárlói magatartás: személyiség, memória, attitûdök
Rogers görbe, termékadaptáció, véleményvezetõk, szájreklám, kettõsmemória-modell, chunk, elõhívási támpont, attitûd, sztereotípiák, kognitív disszonancia, Fishbein-index (AF) és ideálpontos attitûdindex (Ab)
4. Szervezeti piac és beszerzési magatartás
beszerzési központ, beszerzési folyamat, tender, származtatott kereslet, egyszerû újravásárlás, módosított újravásárlás, nyersanyagok, tõkejavak, közbeszerzési törvény, egyszerû minõsítés, pontozásos módszer, költségelemzéses beszállító-értékelés
5. A piacszegmentálás folyamata és menete a fogyasztói és szervezeti piacon
piacpotenciál, piacvolumen, piacrészesedés, penetrációs szint, szegmentum, piacszegmentálás, célpiac, termékpozícionálás, differenciálatlan, differenciált, koncentrált marketing, kibontás, kétlépcsõs szegmentáció, TEÁOR, BTO
6. Vállalati termékpolitika I. Termékszortiment alakítása, márkázás, életgörbe-menedzsment
termék, termék-menedzser, szortiment, termékvonalak, cikkelem, feltöltés, termékvonal-nyújtás, klasszikus és rendhagyó termékciklusok, kannibalizmus, fedezetszámítás, márka, márkalojalitási minták, átváltási-mátrix,Markov-elemzés
7. Vállalati termékpolitika II. A szolgáltatások sajátosságai és menedzselése
szolgáltatás, HIPI, tárgyiasítás, frontvonal, back-office, túlkompenzáció, sorban állási modellek, FIFO, LIFO, prioritásos sorok, üresjárat, foglalási rendszer, szerver, érkezési/kiszolgálási ütem, láthatóság határvonala, tolerancia-zóna
8. Árpolitika I. A listaárak képzésének szempontjai és fõbb módszerei
ármunka, listaár, ideális ár, költségplusz árképzés, tervezett hozamos ár, keresletorientált ár, referenciaaár, referenciatermék, igazodó árképzés, ár-érzékenység vizsgálat, elismert érték (EVC), láthatatlan kerítés, életciklusköltség, diszkrét választások módszere, Van-Westendorp módszer
9. Árpolitika II. Az árképzés gyakorlata
árlépcsõk, rugalmasság, Ed, Ex,y, tapasztalati görbe, esernyõ-periódus, skontó, rabatt, beszámítás, funkcionális, szezonális kedvezmény, termékcsaládok árazása, tiszta és vegyes csomagok árképzése, behatolásos ár, lefölözéses ár, presztízs árképzés, páratlan végû árképzés
10. Értékesítéspolitika I. Az értékesítési lánc felépítése és logisztikája
értékesítési rendszer, kis/nagykereskedelem, bizományos, ügynök, közvetlen értékesítés, push/pull/pass technikák, intenzív/szelektív/exkluzív értékesítés, logisztika, készletgazdálkodás, fûrészfog modell, EOQ, ABC-készletezés
11. Értékesítéspolitika II. Az értékesítési pontok elhelyezése és marketingmenedzsmentje
kereskedelmi zóna, kartogram, töréspont-modell, szaküzlet, piac, kisbolt, áruház, hipermarket, szupermarket, bevásárló központ, diszkont, üzletlánc, súrlódási faktor, dekompressziós zóna, látómezõ, polcpénz, eladótér, arc, be- és kilistázás, merchandising
12. Reklámpolitika I. A marketingkommunikáció folyamata, a fõbb reklámformák
marketingkommunikáció, ATL és BTL kampány, kódolás, brief, reklámformák, hirdetés, storyboard, layout, szlogen, reklámblokk,szpot, értékesítésösztönzés, flipperhatás, direktmarketing, online-marketing, szponzorálás, személyes eladás

13. Reklámpolitika II A reklámtevékenység menedzselése
médium, médiaprofil, médiatervezés, meddõszórás, nézettség, közönségarány, HUT, PUT, függõleges és vízszintes úttorlasz, reklámmenedzsment, reklámzaj, kampányminta, nettó és bruttó elérés, gyakoriság, médiavásárlás, CPT és CPP

14. Marketingkutatás és MIR
marketing információs rendszer, adatbányászat, piackutatás, primer és szekunder források, kvalitatív és kvantitatív módszerek, kérdõív, témakatalógus, pilot interjú, zárt/nyitott kérdés, skálák, visszaküldési arány
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pótlás módja: vizsgaidõszak elsõ 10 napjában, egyszer lehetséges a pótlás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy két komponensbõl áll össze: a zárthelyi dolgozatok eredménye és az írásbeli vizsga pontjai együttesen határozzák meg az osztályzatot.
• Zárthelyi dolgozatok 20%
• Írásbeli vizsga: 80%
 
Kötelező irodalom: Kiss Mariann (2005): Alapmarketing, Aula Kiadó, 206.o.
Kiss Mariann (2005): Alapmarketing példatár Aula Kiadó, 159.o