Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Füle Miklós Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a környezet és a gazdaság összefüggéseinek feltárása, a környezeti gondolkodás fejlõdésének gazdaságtörténeti bemutatása, a környezetgazdaságtan eszközrendszerének ismertetése. A hallgatók megismerhetik a környezeti problémák okait, a megoldás lehetõségeit és konkrét esettanulmányok segítségével a hazai, európai és nemzetközi gyakorlatot.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kettõ beadandó esettanulmány, 2 zárthelyi dolgozat megírása 6. és 12. héten.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fenntartható fejlõdés- A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata
A Föld eltartó képessége- A fenntartható fejlõdés elvei
2. A gazdasági növekedés és a környezeti minõség kapcsolata-
A gazdasági növekedéshez kapcsolt optimizmus elméleti gyökerei
környezeti Kuznets- görbék ismertetése, elemzése
3. A jólét elemzése, jóléti mutatók- A jövedelemelosztás
egyenetlenségének jellemzése – A humán fejlõdés mérése
4. Az ökológiai lábnyom számítása- A biokapacitás – Ökológiai deficit
és túlfutás
5. A természeti erõforrások- A közjavak túlhasználata, „ a közlegelõ tragédiája”- Az újra nem termelhetõ természeti erõforrások-
Megújuló erõforrások és optimális felhasználásuk – Nem
kitermelhetõ természeti erõforrások
6. A környezet monetáris értékelése: Az élvezeti ár módszer,
Feltételes értékelés, Az utazási költség módszer /ZH./
7. A monetáris értékelés – A növény és állatok eszmei értéke
8. A környezetszennyezés gazdaságtana- A külsõ gazdasági hatások típusai – A környezetszennyezés két alaptípusa- Az externális
hatások közgazdasági következményei
9. Az externália optimális nagysága- Az externáliák kezelése a
közgazdasági elméletben – A Pigou- féle adó nagysága
10. Pigou és Coase elméletének környezetpolitikai összefüggései-
Környezetpolitikai eszközök ( adók és mennyiségi szabályozás )
közötti választás
11. Direkt és indirekt eszközök alkalmazásainak esetei- Az infláció és
árrugalmasság kérdése a zöld adóknál
12. Zárthelyi dolgozat /ZH/
13. A környezetvédelem szabályozásának eszközei
14. A vállalkozások környezeti kockázatai - EU környezetpolitikája
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
TVSZ szerint
 
Kötelező irodalom: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alappjai, Budapest, Aula Kiadó, 2007
ISBN 978-963-9698-25-3