Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Csatári András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és amelyet
késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány-, polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A jog kialakulása, fejlõdése, társadalmi szerepe. Állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a jogágak, a jogforrás.
2. A jogszabály fogalma, felépítése. A jogszabályok hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A jogképesség fogalma, a jogalanyok. Jogalkalmazás.
3. Az Alkotmány helye és szerepe a magyar jogrendszerben. A jogállamiság. Az Alkotmány által szabályozott társadalmi viszonyok.
4. Az alapvetõ állampolgári jogok és kötelességek.
5. Az állami szervezetrendszer, a demokratikus hatalomgyakorlás alapelvei. Az állam-hatalmi szervek és feladataik. Az Országgyûlés.
6. A hatalomgyakorlás helyi szintje: az önkormányzati képviselõtestületek.
7. Az államigazgatási szervek rendszere (kormány, országos hatáskörû szervek) feladatai és mûködésük. Az államigazgatási eljárás.
8. Az igazságszolgáltatás szervei és az ügyészségek.A sajátos feladatokat ellátó állami szervek (Alkotmánybíróság, Állami Számvevõszék).
9. A polgári jog szabályozási tárgya, alapelvei. A polgári jogi jogviszony.
10. Vagyonjog :a tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése. A közös tulajdon és a használati jogok.
11. Kötelmi jog: A szerzõdéses jogviszony és a szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok.
12. Kötelmi jog: a polgári jogi felelõsség.
13. Személyi jogok: a személyhez fûzõdõ jogok polgári jogi védelme, a szellemi alkotások joga
14. Összefoglalás, konzultáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja:
Írásbeli vizsga.
Elõvizsga lehetõsége a szorgalmi idõszak utolsó hetében.
A vizsgafeladatok az elõadások témáira épülnek.
 
Kötelező irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek (Budapest, 2006.)
Ajánlott irodalom: Balásházy-Pázmándi-Sárközy: Vállalati jog (Aula, 2006.)