Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Bujdosó László;
 
Előtanulmányi feltételek: Lásd mintatanterv
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az alapvetõ menedzser ismeretek és készségek elsajátítása. A vezetõi személyiség fejlesztése, a vezetési és szervezési funkciók, eszközök és módszerek
megismerése. Az emberi kapcsolatok helyes kialakítása és felhasználása a vezetésben.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltétele az utolsó héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése.
Aláírás feltétele továbbá házi dolgozat elkészítése az utolsó elõtti gyakorlatra (4-12 oldalas esszé)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A problémakezelés és a problémamegoldás a menedzsmentben. Rendszerelméleti alapok. A szervezet, mint célorientált rendszer.
Szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. A tudományterület fejlõdése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok. Vezetõi alkalmasság, vezetõi készség. A vezetés funkciói. A vezetõkkel szemben megfogalmazott követelmények. A jövõ irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai tervezés. Vezetési stílusok, vezetés jellemzõi. Vezetési módszerek. A vezetõi ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetõi munkában.
2. A vezetõk és a beosztottak kapcsolatai. Szervezeti formák. Motivációs elméletek. A döntés, mint vezetõi tevékenység. Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben.A menedzsment szakterületi eljárásai. Stratégiai menedzsment. Projektmenedzsment. Minõségmenedzsment. Innováció menedzsment. Tudásmenedzsment. Információ menedzsment.
3. Benchmarking. Az átalakító vezetés megalapozása. Folyamatos szervezetfejlesztés, változás és változtatás menedzsment.A szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi területei és módszerei. Szervezéstudomány. Vezetõi továbbképzés. Humánmenedzsment.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH dolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el. A zárthelyi értékelése következõképpen alakul: a sikeres félévközi jegy érdemjegye:
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség, igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a vizsgaidõszak elsõ hétében.
 
Kötelező irodalom: Dr. Szüts István.:Menedzsment /Digitális tananyag , kódközlés után hozzáférhetõ/
Dr. Kocsis József: Menedzsment mûszakiaknak(Mûszaki Könyvkiadó Budapest, 2000)...
Ajánlott irodalom: I. J. De Toro – A. R. Tenner: Teljes körû minõségmenedzsment, 2005.
Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.