Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Bujdosó László;
 
Előtanulmányi feltételek: Lásd mintatanterv: GGTKG11TTC Közgazdaságtan I.-II.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az alapvetõ menedzser ismeretek és készségek elsajátítása. A vezetõi személyiség fejlesztése, a vezetési és szervezési funkciók, eszközök és módszerek
megismerése. Az emberi kapcsolatok helyes kialakítása és felhasználása a vezetésben.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A ZH és vizsga feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek.
A ZH dolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el. A zárthelyi értékelése következõképpen alakul:
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség, igazolt hiányzás ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a TVSZ szerint .
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A problémakezelés és a problémamegoldás a menedzsmentben. Rendszerelméleti alapok. A szervezet, mint célorientált rendszer. Szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. A tudományterület fejlõdése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok. Vezetõi alkalmasság, vezetõi készség. A vezetés funkciói. A vezetõkkel szemben megfogalmazott követelmények. A jövõ irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai tervezés. Vezetési stílusok, vezetés jellemzõi. Vezetési módszerek. A vezetõi ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetõi munkában. A vezetõk és a beosztottak kapcsolatai. Szervezeti formák. Motivációs elméletek. A döntés, mint vezetõi tevékenység.
2. Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben.A menedzsment szakterületi eljárásai. Stratégiai menedzsment. Projektmenedzsment. Minõségmenedzsment. Innováció menedzsment. Tudásmenedzsment. Információ menedzsment.Az átalakító vezetés megalapozása. Folyamatos szervezetfejlesztés, változás és változtatás menedzsment. A szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi területei és módszerei. Szervezéstudomány. Vezetõi továbbképzés. ZH írás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Szüts István.:Menedzsment /Digitális tananyag , kódközlés után hozzáférhetõ/
Dr. Kocsis József: Menedzsment mûszakiaknak(Mûszaki Könyvkiadó Budapest, 2000)...
Ajánlott irodalom: I. J. De Toro – A. R. Tenner: Teljes körû minõségmenedzsment, 2005.
Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.