Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Gombaszögi Ildikó; Petõné dr. Csuka Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11GND, vagy GSVVG11GNB, GSVVG11GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit
hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt helyezünk
a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi tanulmányi ellenõrzések (zárthelyik, beszámolók) száma és követelményei, idõpontjuk:

A félévközi jegy megszerzésének feltétele:
- két zárthelyi dolgozat megírása a 8. és a 14. heti elõadáson (összpontszám minimum 50%-nak az elérése, minimum követelmény elmélet 40%, gyakorlat
40%).

Az elõadások után kiadott ellenõrzõ kérdésekkel plusz pontok szerzésére van lehetõség, amennyiben az azt követõ gyakorlatokon személyesen leadja a
hallgató. A megoldásokat kézzel kitöltve fogadjuk el. Pótlásra nincs lehetõség.

Félévközi jegy pótlási/javítási lehetõség van: vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában írhat az a hallgató, aki a szorgalmi idõszakban teljesítette a
követelményeket (hiányzások száma nem haladja meg a TVSZ elõírásait, a zh-t, és/vagy annak pótlását megírta), de aláírást nem szerzett.
Tehát csak a szorgalmi idõszak során megírt zh-k esetén van lehetõség az egész féléves tananyagból pótolni).

A foglalkozásokon való részvétel elõírásai:
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ
elõírásai érvényesek.

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelezõ, melynek ellenõrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelõzõ elõadás anyagának esetenkénti
számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az elõadáson elhangzott tananyagban
teljes járatlanság tapasztalható. A gyakorlatokra az e-learning (moodle) rendszerbe feltöltött gyakorló feladatokat mindenkinek magával kell hozni,
ennek hiányában nem értékelhetõ az órai munka.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli feladatok a számviteli törvényben
Gyakorlat: Bizonylatok tartalma

2. Elõadás: A vállalkozások vagyona. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása.
Gyakorlat: Éves beszámoló mérlege
3. Elõadás: A mérleg tételeinek tartalma
Gyakorlat: Az éves beszámoló mérlegének összeállítása
4. Elõadás: Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerû gazdasági események rögzítése.
Gyakorlat: Egyszerû gazdasági események
5. Elõadás: Értékelési szabályok1. (bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés)
Gyakorlat: Egyszerû gazdasági események könyvelése


6. Márc.15. Nemzeti ünnep - szünet
Gyakorlat: Eszközök és források mérlegértékének meghatározása

7. Elõadás: Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletértékelési eljárások)
Gyakorlat: Eszközök év végi értékelése

8. Elõadáson: 1. ZH
Gyakorlat: Könyvelés 1.
9. Elõadás: Bevétel, ráfordítás fogalma, Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás
Gyakorlat: Besorolások mindkét eredménykimutatásba
10. Elõadás: Eredménykategóriák, Eredménykimutatás tételei és összeállítása
Gyakorlat: Besorolások mindkét eredménykimutatásba,
11. Elõadás: ÁFA, Összetett gazdasági események
Gyakorlat: Könyvelés 2.; ÁFA könyvelése


12. Elõadás: Összetett gazdasági események rögzítése, Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése.
Gyakorlat: Könyvelés 2.; Devizás események könyvelése
13. Elõadás: Nemzetközi számviteli rendszerek, magyar számviteli törvény.
Számviteli politika. Számviteli alapelvek Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés. Konzultáció a zh-ra
Gyakorlat: Összetett feladatok, Konzultáció a zh-ra
14. Elõadáson: 2. ZH
Gyakorlat: PótZH írása (az 1. ZH pótlása)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módja:

A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2) (minimum követelmény példák 40%, elmélet 40%)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)

A gyakorlatokon nyújtott teljesítményeket a gyakorlatvezetõ az osztályzat kialakításánál +/- 10%-kal veszi figyelembe.

Az elõadásokon a hallgatók az alapfogalmakhoz kapcsolódó tudásfelmérõ jellegû teszteket töltenek ki, amelyek pontjai nem számítanak bele az évközi jegy %-os pontozásába, de a jól teljesítõ hallgatók eredményét a vizsgajegy megállapításánál a gyakorlatvezetõ figyelembe veszi.


Megjegyzés: Egyéni konzultációra az elõadó/gyakorlatvezetõ fogadó óráján van lehetõség valamint e-mailen történõ egyeztetés alapján.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A moodle rendszerbe feltöltve.)
Számviteli törvény

Ajánlott irodalom: 1.) Róth - Adorján - Lukács – Veit (2015):
Számviteli esettanulmányok 2015
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ

2.) Róth - Adorján - Lukács – Veit (2009): PÉNZÜGYI SZÁMVITEL – FELADATOK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ – a
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga

3.) Kardos Barbara – Miklósyné Ács Klára – Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Dr. Sztanó Imre: Pénzügyi számvitel P-024-I/2012 (Kiadó: Perfekt Zrt.)

4.) Siklósi Ágnes - Veress Attila: Pénzügyi számvitel példatár
P-024-P/2011 (Kiadó: Perfekt Zrt.)

5.) Balázsiné Farkas Katalin – Kardos Barbara – Havass Norbert: Pénzügyi számviteli példatár 086-P/2010 (Kiadó: Perfekt Zrt.)