Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók jártasságot szereznek a szóbeli és írásbeli kommunikáció, prezentáció és publikáció terén. Az elõadáson elhangzottakat gyakorlatban is kipróbálhatják, így elsajátítják a kommunikációs technikákat és eszközök használatát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
4. gyakorlat (8. hét): A csoporttagok leadják prezentációjuk címét és egy rövid absztraktot
13. és 14. heti gyakorlatok: Az elkészített prezentációk elõre megadott szempontok szerinti közös értékelése
14. heti elõadás: Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Írásbeli és szóbeli bemutatkozás, stílusok, kifejezések, szókincs.
2. Önéletrajzírás, bemutatkozás, szókincs tesztek, névjegykártya használat.
3. Írásbeli kommunikáció I.: vázlat és jegyzetkészítés, hivatkozások, forrásanyag gyûjtése.
4. Jegyzetkészítés, vázlat, absztraktok írása, Internet használat, szakirodalmazás.
5. Írásbeli kommunikáció II: Hivatalos dokumentumok írása: dolgozatok, cikkek, üzleti dokumentumok.
6. Hivatalos levelek megírása, motivációs levél, email, pályázatok, kérvények, a tökéletes forma, korrektúra, Word.
7. Szóbeli kommunikáció I: Az elõadásra való felkészülés, az elõadás menete, prezentációs eszközök használata,
8. Prezentációkészítés Power Pointtal, és Prezivel. Prezentáció téma leadási határideje.
9. Szóbeli kommunikáció II: Kapcsolat a hallgatósággal testbeszéd, hangzás, viták, és kritika megfogalmazás, és fogadása.
10. Prezentációt kísérõ eszközök használata.
11. Szóbeli kommunikáció III: Hallgatás és kérdezés, nemzetközi kommunikáció.
12. Interjúk és kérdõívek összeállítása, felvétele, kiértékelése. Összefoglalás, szempontok a prezentáció elõadásához.
13. Zárthelyi dolgozat.
14. Az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A képzés félévközi jeggyel zárul, amelynek eredményét az órai részvétel, illetve a bemutatott prezentáció és a sikeresen megírt zárthelyi dolgozat együttes eredménye adja. A zárt helyi dolgozat megírására az utolsó elõadáson kerül sor, teszt és esszé kérdéseket egyaránt tartalmaz, a sikeres teljesítés feltétele az összpontszám 50%-a + 1 pont. A zárthelyi dolgozat a vizsgaidõszak elsõ hetében pótolható. Az elkészített prezentációk bemutatására az utolsó konzultáción kerül sor, értékelése közösen, a megadott szempontok szerint történik.
– Aláírást csak az kaphat, aki a gyakorlatokon aktívan vesz részt és elkészíti a prezentációt!
– Prezentáció és absztrakt: az aláírás feltétele, a kapott értékelés meghatározott arányban beszámít az év végi jegybe (a prezentációt a nézõk és a csoporttagok egyaránt értékelik)
– Zárthelyi dolgozat: minimum 50%+1 pont teljesítése, az év végi jegy fennmaradó arányát adja
Érdemjegy
0 % - 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
A pótlásra, javításra a vizsgaszabályzatban megadottak szerint van lehetõség.
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, melyek vázlata elérhetõ a Moodle rendszeren keresztül. A vázlat nem helyettesíti az aktív órai részvételt.
– Szabó Katalin: Kommunikáció felsõfokon, Kossuth Kiadó Budapest, 2002.
– Görög Ibolya: Prezentáció, In: Az üzlettárs 2006/07 július-augusztusi szám, 17-23. oldal, (a kiadó hozzájárulásával elérhetõ)
Ajánlott irodalom: Szaklapok, folyóiratok, online elérhetõ anyagok.
 
Egyéb segédletek: A dolgozatok leadása is a Moodle rendszeren keresztül történik.