Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. Kiss Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen leírni az üzleti döntések alapfogalmait, megmagyarázni, miként gyorsíthatók a döntések és megérteni, miként használhatók a
szakértõrendszerek az üzleti döntésekben.
Tudásbázisok építésével képes legyen egy rutin és egy eredeti döntési dilemma megmagyarázására és a döntési javaslat elfogadtatására. A döntéstan
friss
forrásainak feldolgozásával és megvitatásával az új fogalmakat saját kontextusába tudja helyezni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Óralátogatás TVSZ szerint
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A döntéshozatal története, döntéselméleti alapfogalmak, a racionalitás és az irracionalitás határán
2. A döntésképesség feltételei, a döntési helyzet észlelésének csapdái, a döntéshez szükséges tudás típusai
3. Az üzleti döntéshozó tudása és tapasztalata
4. Vezetõi és menedzseri döntések tudásbázisú szakértõ rendszerrel való támogatása, a modellezés gondjai
Az üzleti döntésekhez szükséges tudásmegosztás lehetõségei
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az értékelés:
Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles

Zh alatti puskázásért, beszélgetésért, nem megengedett eszközhasználatért letiltás jár. A sikertelen zh-k, vagy orvosi igazolással igazolt hiányzás miatt kihagyott zh-k utolsó órán pótolhatók.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
sikeres ZH írása
 
Kötelező irodalom: John Ward: Az információrendszerek szervezési elvei. CO-NEX Könyvkiadó Kft. 1998.
Ajánlott irodalom: Ariely, Dan: Kiszámíthatóan irracionális. A racionálisnak vélt döntéseinket alakító rejtett erõkrõl. Gabo Könyvkiadó, 2011.
Gladwell, Malcolm: Ösztönösen. A döntésrõl másképp. HVG Könyvek, 2005.
Iyengar, Sheena: A választás mûvészete. HVG Könyvek, 2010.
March, James G.: Bevezetés a döntéshozatalba. Panem Kiadó, 2000.
Simon, Herbert A.: Korlátozott racionalitás. KJK Budapest. 1982.
 
Egyéb segédletek: elõadások letölthetõ diái (a Moodle rendszerbõl)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel.