Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 20 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A fõiskolán tanult gazdasági ismeretek (marketing, vállalati gazd.tan, számvitel, stb.) gyakorlati alkalmazása játékos formában, kiscsoportos keretek
között.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 nap alatt, napi 10 órában ismerik meg a hallgatók a játékot. A játékot követõen a csoportoknak Üzleti stratégiát valamint Üzleti jelentést kell
leadniuk egyenként 4-5 oldal terjedelemben.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szimulációs játék megismerése, próbajáték, szimulációs játék
2. Szimulációs játék, Szimulációs játék befejezése, a játék során szerzett tapasztalatok megbeszélése, a csoportok teljesítményének értékelése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Értékelés: A leadott írásos anyagok és a szimulációs játék eredményébõl együttesen képzõdik a félévközi jegy. A szimulációs játék során nyújtott teljesítmény dominál az érdemjegy kialakítása során.
 
Kötelező irodalom: „ Arkhe Kalypso” elnevezésû szimulációs játék leírása