Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Ulrich Langanke Oktatók: Dr. Ulrich Langanke; Ferenczi Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A gazdaságban és a vállalatok profitorientált mûködésében, valamint az egyéni érdek érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 db ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az emberi kommunikáció értelmezése és összefüggésrendszere. A kommunikáció célja. Kommunikáció és az emberi szükségletek kapcsolta. A kommunikáció sajátossága és változékonysága. Verbális és non verbális jelzések, személyes jellemzõk. Kommunikációs zavarok, zajok. Önismeret-emberismeret, kommunikációs önismeret. A stílus. Szimpátia, empátia, elõítélet szerepe a kommunikáció folyamatába.
Egyéni és csoportos gyakorlatok.
2. A vállalatok kommunikációs aspektusai. A vállalat technikai és szociális alrendszerei. Vállalati belsõ kommunikáció célja és haszna. Formális és informális kommunikációs rendszerek. Vállalati kultúra és kommunikáció. Hatékonyság és kommunikáció összefüggése. „A jó munkahely”. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
3. Érzelmi intelligencia jelentõsége a munkahelyeken. Az érzelmi intelligencia fogalma, összetevõi. Munkahelyi játszmák. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
4. A kompetencia jelentõsége és szerepe. Ki a jó alkalmazott. Kommunikáció és kompetencia. Állásinterjúk vállalati és egyéni szempontból. Viselkedés a munkahelyeken. Karrier utak és lehetõségek. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
5. Teljesítmény és motiváció. A motiváció fogalma. Motiváció és szükségletek. Az ösztönzés és motiváció kommunikációs technikái. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
6. Együttmûködés és verseny a csoportokban. A konfliktus. Konfliktuskezelési technikák. Meggyõzés és befolyásolás. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
7. ZH
8. Esettanulmányok: Az interkulturális üzleti kommunikáció mint döntõ faktor a versenyszférában
9. A sikeres globális együttmûködés kommunikációs elemei, titkai
10. A kommunikáció kognitív és neuropszichológiai alapjai
11. Kommunikáció: a személység tükre vagy álarca? Memória, agy, érzékelés, objektivitás, valóság, asszociatív hálózat
12. Az én és a többiek: Horizontális/vertikális individualista kultúrák, horizontális/vertikális kollektivista kultúrák
13. Személységi profilok, tudatbázisú döntéstámogatás (KBDSS), Személységi fejlesztési tervek (PDP), az ember értékelése, kommunikáció mint „soft skill”
14. ZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli
 
Kötelező irodalom: Goleman,D.:Érzelmi intelligencia a munkahelyeken. SHL. 2002,
Klein B.- Klein S.: A szervezet lelke. EDGE 2000 K.

Ajánlott irodalom: Ronald Wardhaugh (1995): Szociolingvisztika. Pléh Csaba által feldolgozott. Budapest: Osiris
Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (2002): Munka és kommunikáció német-magyar teamekben