Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ ismeretanyag elsajátítása, amely a jogi alapismeretekre építve megismerteti a hallgatókat a gazdasági társaságokra és a cégalapításra
vonatkozó alapvetõ szabályokkal, amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazhatnak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A társasági jog kialakulása, fejlõdése. A társasági jog Magyarországon. A társasági jog jogági kapcsolatai.
A társasági jog alapelvei.
A gazdasági társaságok alapítása, nyilvántartásba vétele. Az elõtársaság. A non-profit gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok.
A gazdasági társaságok szervezetére, vezetõ tisztségviselõire vonatkozó szabályok, a társaság képviselete.
A gazdasági társaságok mûködése: határozatok felülvizsgálata, tag kizárása, kisebbségi jogok.
2. A gazdasági társaságok törvényes mûködésének biztosítékai: felügyelõ bizottság, könyvvizsgáló, cégbírósági törvényességi felügyelet.
Befolyásszerzés más gazdasági társaságban. Az elismert és a tényeleges vállalatcsoport.
A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszûnése. Végelszámolás és felszámolási eljárás.
A gazdasági társaságok jogutódlással való megszûnése. Átalakulás, egyesülés (össze- és beolvadás), szétválás (ki- és különválás).
3. A közkereseti és a betéti társaság.
A korlátolt felelõsségû társaság.
(Az egyszemélyes kft.)
A részvénytársaság: általános jellemzõi, alapítási ill. mûködési formái, a részvény, átalakulása, megszûnése. Az egyszemélyes rt.

4. A zártkörûen mûködõ részvénytársaság: kibocsátható részvények, a részvény-átruházás szabályai, a részvényesek jogai és kötelezettségei, szervezete, az alaptõke felemelése és csökkentése.
A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság: kibocsátható részvények, alapítása, szervezete, az alaptõke felemelése és csökkentése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
ÍÍrásbeli vizsga.
Elõvizsga lehetõsége a szorgalmi idõszakban.
A vizsgafeladatok az elõadások témáira épülnek.
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás szerk.: Gazdasági társaságok-Cégtörvény, HVG-ORAC Kiadó, 2014.
Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk-ban. Társasági, egyesületi és alapítványi jog a Ptk. Harmadik Könyve alapján. 2013.
Ajánlott irodalom: 1991. évi XLIX. törvény a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról
2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról