Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Csillag István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Annak megismertetése a hallgatókkal, hogy a magyarországi kis- és középvállalatok hogyan, honnét, milyen módszerekkel képesek elõteremteni
mûködésük, megalakulásuk szükséges pénzügyi feltételeit. A kis- és középvállalatok mûködési feltételei megkülönböztetett állami figyelemmel
kísérésének mi volt az oka és célja, az ezt szolgáló állami speciális szabályozás hogyan és miért alakult ki.
A kis- és középvállalatok valóban kénytelenek-e versenyhátrányokat elszenvedni a likviditásmenedzsment, a finanszírozási feltételek és a tõkeellátás
terén. Milyen az általánostól eltérõ pénzügyi szolgáltatási keretek alkalmazása terjedt el a világban és Magyarországon a kis- és középvállalatok
irányában? „Megéri-e” kisvállalatnak lenni a finanszírozási feltételek és a tõkeellátás szempontjából ? A magyar szabályozás önálló, speciális termék,
vagy sajátos másolása az amerikai és a fejlett európai szabályozásnak?
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- A félévközi teszt (8. hét) és az évközi jegyhez a félév végi írásbeli dolgozat megírása. a 13. héten.
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges
pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kis- és középvállalatok fogalma, mûködésük sajátosságai, eltérések és azonosságok a versenyfeltételek szempontjából a nagyobb méretû vállalatokkal való összehasonlításban. Állami gazdaságpolitika szektorális elemei a kisvállalatok vonatkozásában, törvényi szabályozás.
2. A kisvállalkozások kialakulásának története Magyarországon, Kisvállalati elgondolások és a rendszerváltás.
3. A kisvállalatokra vonatkozó eltérõ állami szabályozás gyökerei, a magyar szabályozás illeszkedése az Európai Unió gyakorlatába, a kisvállalati törvényben elõírt statisztikai megfigyelési rendszer.
4. A kis- és középvállalatok sajátos finanszírozási igényei, tõkehelyzetük, pénzügyi tervezés kisvállalati körben. Alulfinanszírozottság és túlfinanszírozás.
5. A kisvállalati finanszírozás nem banki formái : tagi kölcsön, vevõelõlegek, szállítói finanszírozás.Az atipikus adósságjellegû finanszírozás
6. Bankhitelek, kölcsönfajták. A tipikus adósságjellegû finanszírozási csatornák és eszközök, módszerek. A hitelezési folyamat: a hitelkérelemtõl a bukott hitelek figyelemmel kíséréséig
7. A kisvállalatok speciális adósságjellegû finanszírozási eszközei: kisvállalati hitel, a mikrohitel, a Széchenyi kártya program. Támogatási programok és támogató szervezetek.
8. A pénzügyi lízing , a kisvállalatok pénzkímélõ fejlesztési finanszírozási eszközei.
9. A kisvállalatok tõke-ellátása, a tõkeemelés.
10. A kisvállalaok külpiaci részvételét elõsegítõ pénzügyi konstrukciók, exporthitelezés és exporthitelbiztosítás. az Export-Import Bank (EXIM) és a Magyar Exporthitelbiztosító (MEHIB) Nemzetközivé válás és tõkeellátás,
11. Az induló és az „érett” kisvállalatok eltérõ finanszírozási igényei és csatornái. pénzügyi biztonságát szolgáló konstrukciók, faktoring, a hitelbiztosítás, Garanciaalapok, a vevõk minõsítése, vevõállomány-finanszírozhatósága
12. A likviditás tervezés, a megelõzés lehetõségei a likviditás elvesztésében. A cah-flow
13. FÉLVZÁRÓ. Zárthelyi dolgozat (max. 50 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 50 perc)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
- A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-50% elégtelen
51-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Béza Dániel-Csapó K.-FarkasSz.-Filep J.-Szerb L: Kisvállalkozások finanszírozása. 2007.Perfekt Kiadó
Ajánlott irodalom: A kis- középvállalkozások helyzete.Éves jelentések
2007, vagy 2008, vagy 2009. (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium )