Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Solymosiné Molnár Margit Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató megismerkedjen az orosz nyelv alapjaival.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A gyakorlatokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat sikeres teljesítése 7. és a 14. héten, azaz minimum 50%-os szint elérése együttesen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az orosz ABC, hangsúly és kiejtés
2. Az orosz betûk írása és összekapcsolása, nemzetközi szavak az oroszban
3. A fõnevek neme és többes száma, „Ki ez?”, „Mi ez?” kifejezése
4. Kérdõszók, számok (1-20), a családtagok bemutatása
5. Üdvözlés, búcsúzás, a személyes névmások alanyesete
6. A birtokos névmások 1. és 2. személyben, foglalkozások
7. Zárthelyi dolgozat 1.
8. Érdeklõdés a hogylét felõl, számok (20-100)
9. „Hogy hívnak?”, „Hány éves vagy?” és rá adható válaszok
10. Megszólítások, információkérés, a személyes névmások tárgyesete
11. Helymeghatározás, az idõ kifejezése, lakás, ház, bútorok kifejezése
12. A „Kié?” kérdés, birtokos névmás 3. személyben
13. A „lakni” ige és ragozása, az orosz nevek
14. Zárthelyi dolgozat 2.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A zárthelyi dolgozatoknál minimum 50%-ot el kell érni, kisdolgozatok is lehetségesek.
 
Kötelező irodalom: - Székely András-Székely Nyina: Sag za sagom tankönyv és munkafüzet
Ajánlott irodalom: - Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára