Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezõk megismerése, a magyarázó, elemzõ elméletek elsajátítása, valamint gyakorlati
esettanulmányok, példák alapján az annak befolyásolására irányuló eszközök alkalmazása a kereskedelem különbözõ területein.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja.
(Az ebbõl elérhetõ 40 pontból minimum 20 pontot szükséges teljesíteni.)
A megjelenést az elõadásokon, illetve szemináriumokon a TVSZ szabályozza.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogyasztói piac specifikumai
A vásárlási döntési folyamat
A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi-kulturális tényezõk

2. A referenciacsoport és a konformitás szerepe a vásárlási döntésben
Életstílus tényezõk szerepe a vásárlási döntésben

3. Eltérõ szerepek a háztartásban
A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezõk

4. Tanulás elméletek
Motivációs elméletek

5. Attitûd
Fogyasztói magatartás a kereskedelemben
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Követelmény az írásbeli vizsga legalább 51%-os teljesítése (60 pontból legalább 31 pont).
Az érdemjegy az évközi feladatokból, a zárthelyi dolgozat és a vizsga eredményébõl az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
86-100%-ig jeles (5)
79-85%-ig jó (4)
68-78%-ig közepes (3)
51-67%-ig elégséges (2)
0-50%-ig elégtelen (1)
 
Kötelező irodalom: Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás alapjai, Akadémiai Kiadó, 2014.
Ajánlott irodalom: Aronson, Elliot: A társas lény, KJK-Kerszöv, Budapest, 2001.
Harris, Godfrey – Harris, Gregrey: Az elégedett vevõ a legjobb reklám, Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1999.
Hofmeister-Tóth Ágnes – Simon Judit – Sajtos László: Fogyasztói elégedettség, Alinea Kiadó, 2003.
Müller, Melissa: Az áruvilág kicsi királyai, Gyerekek a reklámok világában, Geomédia Szakkönyvek, Budapest, 2001.
Pop, Faith – Marigold, Lis: Éva marketing, A nõket megcélzó marketing alapelvei, Geomédia Szakkönyvek, Budapest, 2001.
Smith, J. Walker – Clurman, Ann: Generációk, márkák, célcsoportok, Geomédia Szakkönyvek, Budapest, 2003.
Törõcsik Mária: Fogyasztói magatartás, Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai Kiadó, 2011.