Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csillag István Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTJO11KLD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és
amelyet
késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az a gazdasági jogra-, polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gazdasági jog kialakulása, fejlõdése, jellemzõi funkciói, jogági kapcsolatai.
A gazdasági jog Magyarországon.
2. A szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok. A kereskedelmi ügylet fogalma, kereskedelmi szerzõdések típusai:
3. A gazdasági élet szereplõi, az állam mint jogalany. Pénzügyi jog: intézményrendszer, államháztartás
4. A gazdasági társaságok típusai, fõbb jellemzõk. Versenyjog,
5. A magyar értékpapír jog.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 60 perc. A vizsgafeladatok az elõadás témáira épülnek. Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, a vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás (szerk.): Üzleti jog ( Typotex 2008.)
Ajánlott irodalom: Dr. Vass György: Jogi ismeretek (Budapest, 2006.)
Dr. Török Gábor: A társasági jog alapjai (HVG-ORA, 2010.)