Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a marketingkutatás elméleti, módszertani megalapozása, továbbá gyakorlati alkalmazás a kereskedelmi marketing területén.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi feladatok megoldása, beadása, illetve prezentációja (30 pontból legalább 15 pont).
Zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése (20 pontból legalább 10 pont).
Az elõadásokon, illetve szemináriumokon való megjelenést a TVSZ szabályozza.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Marketingkutatás elméleti megközelítés, a marketingkutatás diszciplináris háttere, Döntéstámogató Rendszer
2. Marketingkutatás tervezése; Szekunder kutatás
3. Kvantitatív módszerek
4. Mérés, skálák típusai, alkalmazhatósága
5. Kvalitatív módszerek
6. Mintavételi eljárások
7. Kérdõív szerkesztés
8. Adatgyûjtési módszerek
9. Terepmunka, statisztikai kiigazítás
10. Adatelemzés módszertana I.
11. Adatelemzés módszertana II.
12. Piackutató cég kiválasztása, briefing
13. Alkalmazott marketingkutatás a kereskedelemben
14. Prezentációk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Követelmény az írásbeli vizsga legalább 51%-os teljesítése (50 pontból legalább 26 pont).
45-50 pont jeles
39-44 pont jó
32-38 pont közepes
26-31 pont elégséges
0 -25 pont elégtelen
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Malhotra, Naresh, szerk. Simon Judit: Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
Ajánlott irodalom: Hoffmann Márta, Kozák Ákos, Veres Zoltán: Bevezetés a piackutatásba. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.
Kvale, Steinar: Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Jószöveg Mûhely Kiadó, Budapest, 2005.
Neumann-Bódi Edit – Gyulavári Tamás – Mitev Ariel – Neulinger Ágnes – Simon Judit – Szûcs Krisztián: A marketingkutatás alapjai, Aula Kiadó,
Budapest, 2012.
Vicsek Lilla: Fókuszcsoport, Osiris Kiadó, Budapest, 2006.