Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Saáry Réka;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMM11KNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók mélyebb, rendezettebb ismereteket szerezzenek a vállalat piaci mûködésérõl, a marketingtevékenység menedzselési
feladatairól. A tárgy keretében a hallgatók esettanulmányokon keresztül elemzik a vállalati stratégiákat, meghatározzák az operatív feladatokat, a
teljesítménymérés lehetséges eszközeit, megismerik a marketingtervezés folyamatát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi feladatok megoldása, beadása, illetve prezentációja.
Zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése
A vizsgajegy 3 komponensbõl áll össze: évközi aktivitás 10%, évközi feladatok 40%, vizsgajegy 50%
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ea.:Bevezetés, a korábban tanultak áttekintése, piaci orientációk áttekintése, marketin alapfogalmak, marketing menedzsment feladatok
2. Ea.: Az értékteremtés folyamata, hagyományos és Porter-i értéklánc összehasonlítása, stratégiai tervezés szintjei, feladatai
Gy: Marketing tervezési feladatok átbeszélése, projekt feladat definiálása
3. Ea.: Üzletági teljesítmény elemzése, marketing erőforrások allokációja, portfolióelemzés módszerei
4. Ea.: Marketing tervezés folyamata, környezetelemzés (mikro- és marko), vállalati növekedési modellek (Ansoff mátrix), Porter-i alapstratégiák, vállalat szintű stratégiák bemutatása
Gy: BCG és GE mátrix szerkesztése
5. Ea.: Marketingtervezés folyamata, marketing programok tervezésének és végrehajtásának lépései
6. Ea.: Versenykörnyezet elemzésének eszközei, Porter-i öt erő modell, vállalati versenystratégiák
Gy.:A marketing terv tartalmi elemeinek áttekintése, konkrét marketing tervek áttekintése
7. Ea.: Szegmentálás gyakorlata fogyasztói és szervezeti piacokon, célpiaci stratégiák, pozicionálás kérdései
8. Zárthelyi dolgozat
Gy: Marketing terv első részének prezentálása: környezetelemzés, versenytársak bemutatása
9. A termékpolitika kérdései, termékfejlesztés folyamata. Márka fogalma, márkaérték mérése, márkamenedzsment kérdései, márkázási stratégiák fogyasztói és szervezeti piacon
10. Rektori szünet
11. Piaci ajánlatok kialakítása, árstratégiák, árprogramok kidolgozása, csatornatervezési döntések
12. Kapcsolatépítés a vevőkkel, a hosszú távú vevőhűség megteremtésének eszközei, kapcsolati marketing elmélete
Gy.: Hallgatói prezentációk, marketingterv: Stratégia, marketing programok
13. Marketing szervezet működése, hatékonyságmérés eszközei
14. Ea.:Összegzés, ZH pótlás, elővizsga
Gy.:Hallgatói prezentációk, marketingterv: Stratégia, marketing programok
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Kotler, P.-Keller, K. : Marketingmenedzsment, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest 2012

Ajánlott irodalom:
Józsa László: Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014
Cohen A. William: Marketingtervezés, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009
Garrison Paul: Exponenciális marketing, HVG Kiadói Zrt., Budapest, 2006