Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Medve András; Véghné dr. Vörös Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ Világgazdasági és integrációs ismeretek révén a nemzetközi gazdasági kapcsolatok mozgástörvényeinek, a valós társadalmi
összefüggéseknek,
kölcsönhatásoknak megismerése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások látogatása kötelezõ
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Világgazdaságtan kialakulása. A külkereskedelemben realizálható elõnyök.
2. Külkereskedelmi politikák. Külkereskedelemben használatos mutatók.
3. Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem. A nemzetközi kereskedelem intézményi szabályozása.
4. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak. Aranystandard rendszer.
5. Az aranydeviza rendszer lényege, mûködése. Árfolyam-politika.
6. Nemzetközi pénzügyi szervezetek. Munkaerõ-áramlás. Tõkeáramlás.
7. Portfolió beruházások. A magyar tõkebeáramlás jellemzõi.
8. Eladósodás a világgazdaságban. Kiigazítási politikák.
9. Magyar eladósodási folyamat. Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben.
10. Nemzeti fejlõdés és versenyképesség a mai világgazdaságban.
11. Gazdasági növekedés és fejlõdés a világgazdaságban. Világgazdaság az ezredfordulón.
12. A világgazdaság térbeli szervezõdése. Transznacionális vállalatok.
13. Átalakulás a világgazdaságban. Regionális integrációk.
14. Az európai integrációk rövid története.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 60 perc.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek.
Az írásbeli vizsgán szerezhetõ maximális pontszám értékelése a következõ:
Értékelés
0-49% elégtelen (1)
50-61 % elégséges (2)
62-73 % közepes (3)
74-85 % jó (4)
86-100 % jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Világgazdaságtan Perfect 2007 Szerkesztette Blahó András
EU-terminológia, alapszerzõdések és értelmezések (CD) 2001
Ajánlott irodalom: Medve András – Pappné Nagy Valéria: Világgazdaságtan és EU (Szemelvénygyûjtemény) 2003
Külgazdaságtan Aula 1999 (szerkesztette Tóth Tamás)
UNI-JÓ sorozat kazettái