Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és amelyet
késõbbi tevékenységük
során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások órarend szerinti látogatása. Írásbeli zárthelyi dolgozat a szorgalmi idõszak második felében.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Alapfogalmak: jog, jogi norma, a jogrendszer és felosztása, jogviszony, jogképesség, jogalkalmazás.
2. A gazdasági jog, mint jogterület: megjelenése, elkülönülése más jogterületektõl, jogági kapcsolatai, a jogcsaládok, jellemzõi. A gazdasági jog megjelenése és fejlõdése Magyarországon. Gazdasági alkotmány.
3. A gazdasági élet szerzõdései: a kötelmi jog általános része, különös tekintettel a szerzõdéses mellékkötelezettségekre, a szerzõdés teljesítésére és a szerzõdésszegés eseteire. A polgári jogi felelõsség.
4. A gazdasági élet fõbb szerzõdései I.: adásvétel és csere, vállalkozási szerzõdés, megbízási típusú szerzõdések
5. A gazdasági élet fõbb szerzõdései II.: használati szerzõdések, letéti szerzõdés
6. A gazdasági élet fõbb szerzõdései II.: hitel és számlaszerzõdések, a biztosítéki szerzõdések, a biztosítási szerzõdések
7. A jogi személy általános szabályai
8. A gazdasági élet résztvevõi I.: az egyéni vállalkozás, az állam, mint a gazdasági élet alanya.
9. A gazdasági élet résztvevõi II.: a közhasznú (non-profit) szervezetek.
10. A gazdasági élet résztvevõi III: a gazdasági társaságok. A gazdasági társaságok közös szabályai.
11. A gazdasági élet résztvevõi IV.: Betéti társaság, Közkereseti társaság
12. A gazdasági élet résztvevõi V.: Korlátolt felelõsségû társaság, részvénytársaság
13. A gazdasági élet résztvevõi VI.: a szövetkezet, az egyesülés
14. Fogyasztóvédelem, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalma.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga.
A vizsgafeladatok az elõadások témáira épülnek.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás szerk.: Gazdasági társaságok-Cégtörvény, HVG-ORAC Kiadó, 2014.
Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk-ban. Társasági, egyesületi és alapítványi jog a Ptk. Harmadik Könyve alapján. 2013.
2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl
Ajánlott irodalom: 1991. évi XLIX. törvény a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról